Година 2018, Брой 4

Дата на издаване

14.12.2018 г.

Съдържание

 • Маргарита Атанасова
  Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ
  JEL: M12, M53
  Резюме: Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на... Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато усъвършенстване на дейността в тази област. Основната цел на настоящата статия е да се представи методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа на кариерното развитие и резултатите от първия етап на неговото апробиране. В първата част на статията се систематизират ключови управленски дейности и практики за организационна подкрепа на кариерното развитие на основата на проучване на широк кръг научни изследвания в тази област. Във втората част се представят съдържателни характеристики на методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа за кариерното развитие и първият етап от неговото апробиране.
 • Илияна Кръстева
  Проблеми и тенденции в развитието на сектор „Рибарство и аквакултура“ в България
  JEL: Q22
  Резюме: Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в... Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на запасите на ценни видове риба в естествените водоеми и устойчивото развитие на аквакултурите. Този важен стопански сектор има все още неизползван потенциал за развитие и създаване на допълнителни работни места, който придобива все по-голямо значение поради стремежа на съвременните потребители към здравословно хранене и растящото търсене на риба и аквакултури.
 • Явор Станев
  Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България
  JEL: L26
  Резюме: Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на... Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят двата основни типа земеделско производство – конвенционалното и биологичното. Представени са както техните достойнства, така и слабите им страни. Всички данни и показатели кореспондират с реални цени и резултати. Изследването е насочено изцяло към практиката и цели да покаже на младите хора в България, че могат да се реализират и развиват по родните си места, вместо да търсят препитание в големите градове или в чужбина.
 • Валентин Панайотов
  Проблемни области в дейността на консултантите по управление
  JEL: M10
  Резюме: В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации.... В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. Съществуват качества, чието значение е трудно да се оцени, но които могат да окажат много дълбоко въздействие върху резултата от консултирането. Убежденията на консултанта, източникът на мотивация, личната етика, обективността, откровеността и степента на лоялност са такива качества. Много е важно тези качества да се проявят възможно най-рано в комуникацията между консултанта и клиента.
 • Петър Петров
  Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси
  JEL: M50
  Резюме: Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на... Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси. На тази основа са изведени препоръки за ползотворно управление на разгледаното взаимодействие и постигане на положителен ефект за организацията, както при прилагането на дейностите за УЧР, така и при реализацията на организационните промени.
 • Теодора Спасова
  Систематизация на подходите за облачна миграция и изчисляване на икономическата ефективност от нейното прилагане в големите предприятия в България
  JEL: L86
  Резюме: Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че... Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка. Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за организациите, но за да бъде обосновано такова решение е необходимо да се направят предварителни изчисления на някои финансови показатели. Нужно е да се разгледат всички възможности за възникване на скрити разходи, да се претеглят материалните и нематериални ползи от миграцията. Целта на статията е класификацията и сравняването на подходите за облачна миграция, изчисляване на показатели за оценка на икономическата ефективност и очертаване на предизвикателствата при въвеждане на облачни услуги, с което да бъдат подпомогнати мениджърите в решенията за облачна миграция.