Година 2009, Брой 4

Дата на издаване

7.12.2009 г.

Съдържание

 • Даниела Сотирова
  Бизнес етика и криза
  JEL: M14
  Резюме: В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност,... В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на глобалната криза: уолтстрийтският играч Мейдъф /Madoff/ e наречен „сериен финансов убиец”. Създава се различен контекст и интелектуална атмосфера за промяна в публичния етичен дискурс. Как се движи перспективата за осмисляне на етичното в бизнеса е основният интердисциплинен проблем в статията. Въпросът налага да се тръгне от едно по-широко разбиране за бизнес етиката като дефиниране и поддържане на определени ценности в икономическото поведение.
 • Николай Живков
  За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба
  JEL: Z00
  Резюме: Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди,... Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди, песнопения и култово-обредни практики. Те са обединени в две общества – народно и аристократично. Чрез тях участват и в живота на държавата. Орфизмът е упражнил силно влияние върху идеите на Питагор и Платон за душата, държавата и съсловията в нея. Техните учения за душата са понататъшно развитие на орфическите идеи. За разлика от орфиците, които с тяхна помощ решават въпроса за подбор и участието на лицата в управлението на държавата, то Питагор и Платон обосновават цялата съсловна структура на държавата и роля на отделните съсловия в нея за успешното изпълнение на мисията й. Орфическите културни традиции се усвояват от балканските народи. Настанилите се на Балканите славяни и прабългари също възприемат обичаи и обредни практики от местното население, които упражняват влияние върху формирането през ІХ в. на богомилско учение.
 • Силвия Пантелеева
  Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България
  JEL: J62, J83
  Резюме: В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална сигурност в... В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална сигурност в едно, в посока на изместване вниманието от сигурност на работното място към сигурност на заетостта чрез гъвкавост на работното място. Счита се, че само по този начин е възможно да се изгради един проспериращ европейски трудов пазар, с равнопоставеност в позициите на неговите страни, с достойна роля на социално отговорната държава в ангажираността й за оптимално функциониране на пазара на труда.
 • Ангел Илиев
  Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика
  Резюме: Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване... Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците. Модернизацията на образованието все повече се налага и в обучението по математика. В динамично променящото се обучение по математика ключова дума е качество на обучение. За постигане на ДОИ по математика е необходимо да се използват нови съвременни методи за измерване и оценяване постиженията на учениците.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІV. Хармония и конфликт на интересите
  Резюме: Промените в данните, чиито повтарящи се проявления пречат на икономическата система да се превърне в равномерно въртяща се икономика, която да гарантира отново и отново предприемаческа печалба и загуба са благоприятни за някои... Промените в данните, чиито повтарящи се проявления пречат на икономическата система да се превърне в равномерно въртяща се икономика, която да гарантира отново и отново предприемаческа печалба и загуба са благоприятни за някои членове на обществото и неблагоприятни за други. Следователно, както хората са заключили, печалбата на един човек е вредата за друг; Никой не печели без загубата на другите.