Година 2008, Брой 1

Дата на издаване

6.3.2008 г.

Съдържание

 • Мая Ламбовска
  Функцията на полезност по фон Нойман – Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи
  JEL: M10
  Резюме: Статията представя възможностите за използване на функцията на полезност по фон Нойман-Моргенщерн като инструмент за избор на алтернатива за преодоляване на кризи в организации, функциониращи в неопределена среда. Статията е... Статията представя възможностите за използване на функцията на полезност по фон Нойман-Моргенщерн като инструмент за избор на алтернатива за преодоляване на кризи в организации, функциониращи в неопределена среда. Статията е разработена в две части. Част първа аргументира избора на функциите на полезност в контекста на настоящата тема. В нея са изяснени и особеностите на приложение на функцията на полезност за оценяване на алтернативи, описани чрез инструменти от теорията на размитите множества. Във втора част е направена илюстрация на избора на размита триъгълна алтернатива чрез функцията на полезност в нейния класически вариант – описана чрез определени числа.
 • Уилям Барнет Ii, Уолтър Блок
  Принудителна безработица
  JEL: E24, J6, J64
  Резюме: Нашето твърдение е, че в чисто свободното пазарно стопанство, не може да има такова нещо като принудителна безработица, докато исканията за заплатите са в съответствие с очакваната производителност, която се възприема от... Нашето твърдение е, че в чисто свободното пазарно стопанство, не може да има такова нещо като принудителна безработица, докато исканията за заплатите са в съответствие с очакваната производителност, която се възприема от потенциалния работодател.
 • Мина Кирова
  Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество – структура и особености
  JEL: G22, G34
  Резюме: В литературата съществуват различни схващания за същността на контролинга. Тяхното обобщаване може да се сведе до две съдържателни страни на това понятие, а именно: като качествено нова философия и като инструмент за управление на... В литературата съществуват различни схващания за същността на контролинга. Тяхното обобщаване може да се сведе до две съдържателни страни на това понятие, а именно: като качествено нова философия и като инструмент за управление на стопанската единица. В настоящото изложение тези разбирания са обединени в едно, в което ориентираното към резултатите управление на застрахователното дружество се явява начин на мислене на управленския екип и същевременно контролингът подпомага мениджмънта с необходимия информационно-аналитичен и методически апарат. В крайна сметка, основната идея на контролинга е да осигури постигането на поставените цели на застрахователя като координира реализацията на традиционните управленски функции и своевременно предоставя релевантната за вземането на управленски решения информация. Структурата и организацията на контролинг-системата е подчинена на общата теория на системите. Нейното изграждане в застрахователното дружество се извършва на основата на две опорни точки: първата е персонифициране и опредметяване на връз-ките и взаимодействията между елементите, от които се състои системата; и втората е технологията на осъществяване на контролинга, представена като процес от последователни действия за определянето на целите, планирането, отчитането на разходите и резултатите от застрахователната дейност, контрола и информационното осигуряване на управленския екип. Особеностите на системата за оперативния контролинг се проявяват най-вече при разграничаването на стратегическия от оперативния контролинг и същевременно са предопределени от необходимостта да се отрази спецификата на застрахователната дейност. Последното обуславя включването на актюерската техника и застрахователно-техническия анализ като елементи на контролинг-системата, а самият отговорен актюер се възприема като един от субектите на контролинга.
 • Михаил Чиприянов
  Предимства на рейтинга на конкурентните сили за стратегическото управление
  JEL: M21
  Резюме: Рейтингът на конкурентните сили (CSR) е метод за стратегически изследвания и решения относно стратегическата конкурентна сила на компанията. Прилагането му води до определяне на текущото състояние и перспективите пред развитието на... Рейтингът на конкурентните сили (CSR) е метод за стратегически изследвания и решения относно стратегическата конкурентна сила на компанията. Прилагането му води до определяне на текущото състояние и перспективите пред развитието на конкурентната сила, което улеснява изработването на стратегически решения и определянето на необходимите средства за тяхната реализация. Използването на CSR спомага за внедряването на една по-висока степен на аналитично мислене в рамките на стратегическите планови и управленски процеси като цяло, както и в рамките на отделните им фази.
 • Спас Димитров
  Теоретични основи на логистиката 3. Терминология на логистиката
  JEL: M30, M31
  Резюме: Всяка наука може да съществува при наличието на език, приспособен за нейните нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната терминология. Тя от своя страна не е спомагателен а същностен елемент на науката.... Всяка наука може да съществува при наличието на език, приспособен за нейните нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната терминология. Тя от своя страна не е спомагателен а същностен елемент на науката. Терминологичния речник и неговата основа – терминологичната подсистема по своята същност са формата за представяне на знанията на дадена наука. Те играят не само просветителска роля, но и съдействат за развитие на самото научно направление. Развитието на логистиката като наука е естествено и закономерно свързано със създаването на термини, които назовават понятия от тази област на икономиката. В момента имаме активно международното научно общуване, особено в глобалната Интернет мрежа. Това обуславя проникването на термини от чужди езици в терминологичната подсистема на логистиката.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва
  Резюме: Доказано е, че времевото предпочитание е категория присъщи за всяко човешко действие. Времевото предпочитание се проявява в явлението на първоначално произлизащата полза, т.е. отстъпката от бъдещи стоки срещу настоящите... Доказано е, че времевото предпочитание е категория присъщи за всяко човешко действие. Времевото предпочитание се проявява в явлението на първоначално произлизащата полза, т.е. отстъпката от бъдещи стоки срещу настоящите стоки.