Година 2019, Брой 3

Дата на издаване

26.9.2019 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  Към нова парадигма на обществения живот
  Резюме: Статията цели да привлече внимание върху процеса на формирането на нова парадигма на обществения живот. Задействани са движещи сили, които надрастват доминантната роля на икономиката, преобразуват системата на обществото, неговия... Статията цели да привлече внимание върху процеса на формирането на нова парадигма на обществения живот. Задействани са движещи сили, които надрастват доминантната роля на икономиката, преобразуват системата на обществото, неговия механизъм на функциониране, капитала и труда и налагат необходимостта от многостранно човешко развитие. Заключава се, че само то като социален идеал, превръщащ се в универсален организиращ принцип, може да даде смисъл на промяната и с това - светоглед и фундамент за дългосрочни политики.
 • Маргарита Бъчварова
  За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди
  JEL: K15, K22
  Резюме: Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ... Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ относно същността на отговорността с оглед основното деление в правната доктрина: „договорна“ и „деликтна“ по вид. На основата на нормативния анализ и актуалната съдебна практика са оформени заключения относно особеностите на отговорността, които я причисляват към договорната по вид, но специална имуществена отговорност.
 • Маргарита Шопова, Иванка Цветанова
  Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България
  JEL: C10, I38
  Резюме: Обект на изследване са плащанията от системата за социална защита. Направена е обща характеристика на социалната защита в контекста на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS). Представен е... Обект на изследване са плащанията от системата за социална защита. Направена е обща характеристика на социалната защита в контекста на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS). Представен е профилът на социалната защита в България на базата на изплатените помощи и обезщетения. Използвани са официални статистически данни, публикувани от НСИ и събирани чрез системата ESSPROS. Извършен е описателен анализ на структурната динамика на плащанията по функции на социалната защита в България за периода 2005 – 2016 г. Чрез интегралния коефициент на структурните изменения е оценена интензивността на промените.
 • Пресияна Ненкова, Ангел Ангелов
  Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г.
  Резюме: Целта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на... Целта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на местните власти за генериране на допълнителни собствени приходи. В тази връзка, първо е извършен преглед на прилаганите подходи за измерване на вертикалния фискален дисбаланс. Направена е оценка на състоянието на вертикалния фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017г., като са изведени факторите, които оказват въздействие в посока увеличение или намаление на неговия размер. Резултатите показват, че през изследвания период е налице обща тенденция на намаление в стойностите на показателя за вертикален фискален дисбаланс. Въпреки това, вертикалният фискален дисбаланс в България продължава да бъде твърде голям в сравнение с дисбалансите при разпределяне на разходните отговорности и финансовите ресурси в публичния сектор в други страни в ЕС.
 • Кремена Маринова Костова
  Електронната идентификация в Европейския съюз и България – текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие
  Резюме: Електронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване... Електронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване идентичността на участниците в него. Целта на настоящата статия е да изясни същността на електронната идентификация и да очертае приложението ѝ в Европейския съюз и България. В тази връзка са решени следните задачи: дефинирана е същността на е-идентификацията, очертани са основните ползи от прилагането ѝ, разгледани са техническите спецификации на схемата за електронна идентификация, описани са способите за електронна идентификация в Европейския съюз и България. В края на статията е изготвен SWOT анализ, който сравнява използваните варианти за е-идентификация на българските граждани.
 • Траян Йосифов
  Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия: преглед на техните силни и слаби страни
  Резюме: Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на... Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопан-ско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и значението на малките и средните предприятия, които формират ос-новната част от заетостта в страната и са главен приходоизточник за републи-канския и местните бюджети. Целта на изследването е да постави във фокуса на вниманието специфични предимства и недостатъци на българските малки и средни предприятия и на тази основа да предложи работещи мерки свързани с подобряване на тяхното пазарно представяне.