Година 2019, Брой 4

Дата на издаване

2.12.2019 г.

Съдържание

 • Уолтър Блок
  Дуплика до Висоцки относно безразличието и дебата на Блок и Хопе
  JEL: B00
  Резюме: В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище... В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище по различни проблеми, засегнати в разработката. Основните участници в дискусиите, протичащи в австрийските кръгове са Block (2009А), Block и Barnett (2010), както и Hoppe (2005, 2009). Wysocki (2017) също се присъединява към тази дискусия. В настоящата статия е представено становище относно последната разработка на Wysocki.
 • Виктор Аврамов
  Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност
  Резюме: В тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата... В тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата търговия не е достатъчно ликвидна. Правят се статистически тестове и сезонно се декомпозират времевите редове на борсовите количества и цени. Това позволява да се установят техните свойства. Анализът демонстрира, че и двата времеви реда се характеризират с връщане към средната стойност (mean reversion) и имат изразена седмична сезонност.
 • Лиляна Камбурова
  Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията
  JEL: M41
  Резюме: Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до... Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе до значително нарастване както на отчетените активи, така и на отчетените задължения, което от своя страна ще промени някои от ключовите финансови показатели за рентабилност, платежоспособност, ликвидност и обращаемост. Степента на промяна ще зависи изцяло от интензитета на използване на оперативен лизинг в съответните предприятия. Новите правила освен това могат да изменят оценките, които инвеститорите правят за цената на финансиране с дълг, среднопретеглената цена на капитала и респективно стойността на предприятието като цяло.
 • Валери Апостолов
  Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд
  Резюме: Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки... Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки за база разработения през 2019 г. Национален профил за безопасност и здраве при работа, статията показва най-често срещаните модели на работно време и организация на труд в предприятията от българската икономика и разкрива влиянието на тези модели върху възможността да бъдат създадени безопасност и здраве при работа. Анализът установява тревожни тенденции, изискващи незабавно адресиране, като работа по 50 часа на седмица, полагане на труд по 6 и 7 работни дни, свръхнатоварване на лица с определени професионално квалификационни характеристики, ниска ефективност и слаба организация на работните процеси.
 • Ясен Даскалов
  Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор
  JEL: M41, H83
  Резюме: Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на... Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за частния сектор. Представен е сравнителен анализ на регламентите, касаещи инфраструктурните активи в Европейските счетоводни правила и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Представени са основните счетоводни политики, прилагани при отчитането на инфраструктурните активи в Нова Зеландия, която е от малкото държави по света, прилагащи пълния вариант на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Систематизирани са някои от проблемите в отчитането на инфраструктурите активи в България.
 • Галя Тасева
  Риск от фалит при малките и средни предприятия в България
  Резюме: Изследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт.... Изследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Резултатите от изследването показват, че прилагането на утвърдени модели за предсказване на фалит като тези на Altman, Springate, Taffler и Biever може да служи като ориентир за финансов дистрес, но не е достатъчно за оценка на риска от фалит в българските условия. Резултатите от изследването дават основания да се приеме, че моделът Паричен поток от основна дейност / Краткосрочни задължения има потенциала да служи като индикатор за разграничаване на фирмите, които са заплашени от фалит в краткосрочен план и дори има някои предимства пред моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever в българските икономически условия. В ситуация на високи нива на сивата икономика в страната и широко разпространение на практиката за манипулация на финансовите отчети е обосновано при анализа на риска от фалит на малките и средни предприятия да се ползват освен показатели от баланса и отчета за доходите и такива, инкорпориращи информация за паричния поток от дейността, тъй като той по-трудно се манипулира. Големият дял на просрочените и несъбираеми вземания от клиенти в страната също предполага при анализа на риска от фалит да се ползва информация за паричния поток от дейността на фирмите. Моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever съдържат само вътрешнофирмена информация от баланса и отчета за доходите на предприятията и не са пригодени да улавят системния риск, който създава високата междуфирмена задлъжнялост в страната и по-специално високия дял на просрочените търговски вземания.