Година 2008, Брой 2

Дата на издаване

6.6.2008 г.

Съдържание

 • Снежана Костова, Нонка Георгиева
  Количествено измерване на външните екологични разходи за подпомагане на вземането на управленски решения
  JEL: Q01
  Резюме: Цел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за... Цел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за нейното практическо приложение. За илюстрация на методологията са представени резултати за външните разходи при производство на ел. енергия от централа, работеща с въглища и разположена в централната част на Европа, получени с една от версиите на продукта EcoSense.
 • Атанас Атанасов
  Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие
  JEL: G18, G19
  Резюме: В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас. Анализира... В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас. Анализира се състоянието на пазарната среда, в която могат да се проявят подобни незаконни действия и са откроени някои насоки за възпрепятстване на тяхното осъществяване. Очертани са особеностите и обхвата на превантивните мерки, ролята, мястото и значението им за националната икономика.
 • Ирена Емилова
  Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения
  JEL: M12
  Резюме: Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност и наличието... Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност и наличието на сили за промяна. Доказването на тези предположения има диагностична стойност за управленския процес.
 • Николай Качарназов
  Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България
  JEL: B23, C1
  Резюме: Моделът IS-LM интегрира пазара на стоки и услуги с паричния пазар в зададена икономическа система.Той е формулиран от Джон Хикс през 1937 г., който бил под силното влияние на идеите на Кейнс.Чрез този модел Хикс доразвива идеите на... Моделът IS-LM интегрира пазара на стоки и услуги с паричния пазар в зададена икономическа система.Той е формулиран от Джон Хикс през 1937 г., който бил под силното влияние на идеите на Кейнс.Чрез този модел Хикс доразвива идеите на общата теория на равновесието.Той разглежда икономическата динамика във вид на редица равновесни статични състояния на икономиката като система.Хикс се интересува най-вече от изучаването на условията, които водят икономиката към устойчиво равновесие.Моделът може да бъде представен чрез алгебрична или графични конструкции, които улесняват моделирането на изучавания обект.
 • Петър Банчев, Пенка Горанова, Живка Тананеева, Венка Динкова
  Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение
  Резюме: Стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез: - реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на... Стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез: - реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите; - подобряването на обслужването и работата с клиентите; - оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите; - задържането на съществуващите и привличане на нови клиенти; - по-ефективното реализиране на продуктите на предприятието. Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентноспособността им, както и да се предложат подходи за работа за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6
  Резюме: В пазарната икономика, в която всички актове на междуличностен обмен се осъществява чрез посредничеството на пари, категорията на изначалната полза се проявява преди всичко в лихвата по парични... В пазарната икономика, в която всички актове на междуличностен обмен се осъществява чрез посредничеството на пари, категорията на изначалната полза се проявява преди всичко в лихвата по парични заеми.