Година 2020, Брой 1

Дата на издаване

23.3.2020 г.

Съдържание

 • Стефан Симеонов, Теодор Тодоров, Даниел Николаев
  Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар
  Резюме: Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е... Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е фокусирано върху борсовата активност, измерима с преките индикатори борсов обем и борсов оборот. Тук селектираме седемнадесет детерминанти на борсовата активност, които първоначално подлагаме на корелационен анализ заедно с двата индикатора. За натуралния индикатор (борсовия обем) се установяват сравнително слаби зависимости от макро факторите и малко по-силни за ценовия индикатор (борсовия оборот). Последващото изследване за причинност посредством модела на Грейнджър отсява няколко по-съществени детерминанти за борсовия обем и борсовия оборот на Българска фондова борса. При месечните наблюдения, фактори за борсовия обем са инфлацията в България, промените в цената на среброто и платината, а за борсовия оборот - и лихвените равнища и котировките на Леониа+. При тримесечни наблюдения по-съществено се проявява влиянието на сумата на депозитите на домакинствата.
 • Моника Михайлова
  Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности
  Резюме: В настоящата статия е направен обзор и систематизиране на разработените в литературата базови модели за операционализиране на динамичните способности, оказващи значимо влияние за развитието и разбирането на теорията, както и за... В настоящата статия е направен обзор и систематизиране на разработените в литературата базови модели за операционализиране на динамичните способности, оказващи значимо влияние за развитието и разбирането на теорията, както и за приложението й в практиката. На тази основа са изведени и анализирани ключови дискусионни аспекти, създаващи ограничения както за теоретичното, така и за емпиричното развитие на концепцията. Поставен е акцент на структурата на динамичните способности, ролята на знанието и обучението за развитието им, процесите на създаване на динамични способности, въздействието на динамиката на външната среда върху формирането, развитието и проявлението им, както и ролята на мениджъра в създаването и развитието им.
 • Юлия Ишчук
  Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар
  Резюме: Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото... Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото производство и качествените промени в областта на глобализацията на стоковите пазари. Протичащите процеси на промени не са съвършени и многото недостатъци, които ги съпътстват, изискват допълнителни научни изследвания. Целта на проучването е да се определи ролята на двигателите на формиране на световния стоков пазар. В статията се изследва същността на факторите за формиране на световния стоков пазар и неговите компоненти. Определя се влиянието, което оказва либерализацията на търговията върху формирането на глобалния стоков пазар; анализират се развитието на информационните технологии в областта на комуникациите, обработката на информация, транспортните технологии, както и енергичните действия от страна на многонационалните компании.
 • Артем Валериович Иванов
  Анализ на различията в системите на антимонополни и регулаторни политики на държавите
  JEL: K21, L44
  Резюме: В статията се анализира понятието „конкуренция“и възприемането на това понятие, изведено от редица изявени икономисти. Разгледана е еволюцията на разбирането за понятието „конкурентен пазар“. Разработката идентифицира разликите в... В статията се анализира понятието „конкуренция“и възприемането на това понятие, изведено от редица изявени икономисти. Разгледана е еволюцията на разбирането за понятието „конкурентен пазар“. Разработката идентифицира разликите в дейността на антимонополните комисии в страни като Съединените американски щати, Великобритания, Япония, Германия, Испания и Франция. Особено внимание се отделя на развитието на законодателната рамка в тези страни. Предоставят се сравнителни характеристики на отговорностите на антитръстовите агенции в Европейския съюз и Съединените американски щати. Проучването установява, че антитръстовата политика в Европейския съюз има по-либерален характер.
 • Павлина Пеева
  Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България
  JEL: M31
  Резюме: Животозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции,... Животозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции, в България, въпреки ръста от 600% през 2017 спрямо 2003 година, едва 3% от населението притежава застраховка Живот. Западноевропеецът харчи 1188 евро на месец за животозастрахователни продукти спрямо българина, който отделя средно 33,4 лева. В тази връзка целта на настоящото изследване е да се представят ефектите, които оказват потребителските нагласи върху търсенето на животозастрахователни продукти и позиционирането на животозастрахователните компании във Варна. За целта е проведено анкетно проучване на животозастраховането във Варна, чиито резултати са анализирани чрез методите на дескриптивна и дедуктивна статистика. Получените резултати показват, че върху търсенето на животозастрахователни продукти оказват влияние икономически, психологически и социално-демографски фактори, като всяка от тези групи има своите ефекти върху развитието на търговията с животозастрахователни продукти.