Година 2007, Брой 2

Дата на издаване

7.6.2007 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  Демографска и институционална обусловеност на икономиката
  JEL: J10
  Резюме: У нас обикновено се говори за икономиката като автономно образувание. Развитието й се свързва с нейната технологична и пазарна обусловеност, с най-общите закони, които я управляват. Смята се че степента на развитост на икономиката... У нас обикновено се говори за икономиката като автономно образувание. Развитието й се свързва с нейната технологична и пазарна обусловеност, с най-общите закони, които я управляват. Смята се че степента на развитост на икономиката детерминира типа на обществото. Без съмнение това е така, но тя не е изолирана от демографския фактор, от общественото устройство, както и от други социални сили. В тази студия ще обърнем внимание на влиянието на демографската динамика и на социалните и политическите отношения, респективно на тяхната институционална уредба.
 • Никола Янков
  Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие
  JEL: M00
  Резюме: Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с... Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност). Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 г., когато от една страна трябва да се модернизира българската икономика, а от друга – добрите бизнесорганизации да се подпомагат от специални европейски и от национални стратегически (Национална стратегическа референтна рамка) и Оперативни програми. Тяхното усвояване – един сложен проблем – изисква преди разработването на конкретни проекти за БОР да се създадат техни модели, които да бъдат тяхна основа. По тази причина ние представяме в настоящото изложение възможни концептуални модели, които да предизвикат размисъл и дискусии преди започването на реален проектен процес за БОР.
 • Иванка Цонева
  “Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба
  JEL: M31, M37
  Ключови думи: негативен PR
  Резюме: Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да... Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът съвсем не е в това, че за понятието ПР не може да се намери адекватен смислов превод – подобно на понятието “компютър”, който да изрази цялото богатство от практики на тази уникална социална технология.1 Едно от приемливите обяснения е тайнственото звучене на абревиатурата ПР; посветените в някои от новите практики откриват за себе си магическа формула, съзаклятнически си я разменят и така се разграничават от другата част на публиката, която все още вярва в очевидното.
 • Спас Димитров
  Теоретични основи на логистиката
  JEL: M30, M31
  Резюме: Терминът “логистика” съществува във всички основни европейски езици. Съгласно френската интерпретация логистиката се свързва с термините loge (колиба, ложа, балкон), loger (обитавам, живея, квартирувам), logeur (който отдава... Терминът “логистика” съществува във всички основни европейски езици. Съгласно френската интерпретация логистиката се свързва с термините loge (колиба, ложа, балкон), loger (обитавам, живея, квартирувам), logeur (който отдава квартира под наем, хотелиер), logis (жилище, квартира), logistique (логистика, техника на транспорта и снабдяването на войските). Подобно е положението с термина в немския и английски език. На немски logieren (живея, квартирувам), logistik (тилово осигуряване, логистика – технологична и материално-снабдителна подготовка на производството)4 и на английски – loge (ложа), logistic (логичен, смятане, изчисление), logistics (наука за придвижването, настаняването и снабдяването на войските).
 • Анкан Дюта
  Трансформация в Европа и Индия за икономическият им растеж: ключови перспективи и неоползотворените възможности
  JEL: O40
  Резюме: Материалът се фокусира върху следното: • Как Индия (като стратегически партньор на ЕС) и нейните малки и средни предприятия оценяват възможността да разширят дейността си в Европа (включително бързо развиващите се... Материалът се фокусира върху следното: • Как Индия (като стратегически партньор на ЕС) и нейните малки и средни предприятия оценяват възможността да разширят дейността си в Европа (включително бързо развиващите се източноевропейски региони) пазари за индустриални технологии; • Главните показатели от HannoverMesse2 2006 - "Случаят на Германия".
 • Снежана Джекич
  Някои структури и принципите на устойчивия селски туризъм
  JEL: L83
  Резюме: Ролята на селския туризъм като потенциален икономически инструмент е добре позната. Смята се, че туризмът в селските райони съставлява 10-20 % от всички туристически дейности, а проучване на Евробарометър (1998 ) показва, че 23% от... Ролята на селския туризъм като потенциален икономически инструмент е добре позната. Смята се, че туризмът в селските райони съставлява 10-20 % от всички туристически дейности, а проучване на Евробарометър (1998 ) показва, че 23% от европейските туристи избират провинцията като дестинация всяка година. По-голямата част от малките и средни предприятия ( МСП ) в ЕС работят в областта на туризма и използват по-малко от пет души персонал.
 • Р. Велу
  Икономически стратегии за преобразуване на неокласическата парадигма и конкуренцията в промишлеността
  JEL: E13
  Резюме: Настоящата статия описва трите компонента на нео класическата икономическа парадигма, а именно, свободен пазар, публичнен избор и пазарен приятелски подход. Тези три компонента се прилагат за различните организации по различен... Настоящата статия описва трите компонента на нео класическата икономическа парадигма, а именно, свободен пазар, публичнен избор и пазарен приятелски подход. Тези три компонента се прилагат за различните организации по различен начин, но по-специално конкурентните индустрии получите ползи.
 • Полина Димитрова
  Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’
  JEL: G00
  Резюме: Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата... Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се трансформират в налични парични средства. Настоящата статия представя емпиричен анализ за влиянието на материалните запаси върху ликвидността на АЕЦ “Козлодуй” като единствената атомна електроцентрала в България, реално оперираща в подотрасъл “Ядрена енергетика”. Проведеният анализ показва, че с оглед характера и структурата на материалните запаси, с които централата разполага, последните оказват слабо влияние върху краткосрочното й финансово състояние и в последствие на това, коефициентите на обща и бърза ликвидност следва да се тълкуват като носещи една и съща информация за ликвидността на дружеството.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 12-19
  Резюме: Хората се отнасят към стоките заместители на пари, така сякаш те са пари, защото хората са напълно уверени, че по този начин би било възможно да обменят тези стоки по всяко време, без забавяне и без разходи за преобразуването им в... Хората се отнасят към стоките заместители на пари, така сякаш те са пари, защото хората са напълно уверени, че по този начин би било възможно да обменят тези стоки по всяко време, без забавяне и без разходи за преобразуването им в пари.