Година 2007, Брой 3

Дата на издаване

7.9.2007 г.

Съдържание

 • Николай Неновски, Джовани Паванели, Калина Димитрова
  Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи
  JEL: N24
  Резюме: Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният... Историята на валутния контрола в Европа в периода между двете войни ни предоставя интересни прозрения за актуалното развитие на европейския паричен съюз и на перспективите за неговото разширяване, когато валутният курс и валутният режим имат централна роля.
 • Йордан Томов, Силвия Костова
  Място на стандартизацията при одита
  JEL: M42
  Резюме: Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване... Одитът е една конкретна форма на контрол, която има свои отличителни черти. Една от тях е възможността за стандартизиране на одиторския процес. За целта е изграден Съвет по Международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност /СМОССИС/ към Международната федерация на счетоводителите /МФС/. Стандартите, които се разработват от този съвет са общоприети в целия свят, а членовете на съвета „работят в общ интерес на обществото като цяло и на счетоводната професия в световен мащаб”1.Така се постига съкращаване на одитните процедури и времето за тяхното осъществяване. Те се прилагат във всички страни, които използват тази конкретна форма на контрол.2 По този начин националната практика се изравнява със световните постижения, дава се тласък в развитието на контрола. В крайна сметка страната ни се изравнява с държавите, които притежават добрите контролни практики, а нашите специалисти се налагат като достойни партньори на своите колеги от европейската и световна общност. Възприемат се единни цели и практики при оценката на обектите и формирането на независимо мнение от страна одиторите. Националните ни стандарти, прилагани в публичния сектор, са част от международните одиторски стандарти, базират се на едни и същи принципи и използват едни и същи практики.
 • Иванка Цонева
  Промяна на обществено мнение - психологически похвати
  Резюме: Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се... Похватите за промяна на обществено мнение се обясняват с класически и нови понятия на приложната психология. Анализират се варианти на вербалното двустранно послание. Емоционалните похвати за промяна на обществено мнение се обясняват чрез теорията за обвързването и последователността в действията. Разглеждат се психологически причини за манипулативното въздействие на художествената проза и киното. Всеки описан похват се илюстрира с пример от практиката.
 • Спас Димитров
  Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката
  JEL: M30, M31
  Резюме: Парадигмите в логистиката представляват система от господстващи идеи (представи, схващания, възгледи) под влиянието на които се намира логистическото общество през дадена епоха. Според проф. д.ик.н Виктор Сергеев (президент на... Парадигмите в логистиката представляват система от господстващи идеи (представи, схващания, възгледи) под влиянието на които се намира логистическото общество през дадена епоха. Според проф. д.ик.н Виктор Сергеев (президент на Международния център за подготовка на кадри в областта на логистиката при ГУ-ВШЭ Москва) исторически са се обособили четири основни парадигми в логистиката: - аналитическа; - технологическа (информационна); - маркетингова; - интегрална. Около тези фундаментални парадигми са се групирали определени научни школи, групи учени и логистически сдружения и общности.
 • Уолтър Блок
  Моят случай с и за съавторството
  Резюме: Ползите от съавторството значително надхвърлят разходите в моя случай, когато пиша сам. Толкова много, че аз също съм участвал в тази форма на публикуване в редица случаи. Настоящата статия очертава предимствата и недостатъците на... Ползите от съавторството значително надхвърлят разходите в моя случай, когато пиша сам. Толкова много, че аз също съм участвал в тази форма на публикуване в редица случаи. Настоящата статия очертава предимствата и недостатъците на съавторството и е свързана с дългогодишния ми опит с тази форма на съвместно писане.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 1-4
  Резюме: Докато действието изисква наемането на работна ръка, то е свързано с работното време. Извършването на какъвто и да е труд отнема време. В някои случаи работното време е толкова кратко, че хората казват, че изпълнението на дадена... Докато действието изисква наемането на работна ръка, то е свързано с работното време. Извършването на какъвто и да е труд отнема време. В някои случаи работното време е толкова кратко, че хората казват, че изпълнението на дадена дейност не се нуждае от време.