Година 2021, Брой 2

Дата на издаване

30.6.2021 г.

Съдържание

 • Людмил Найденов
  Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19
  Резюме: В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават... В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните променливи като се доказва се, че измененията зависят пряко от световната пандемична ситуация, провокирана от COVID-19. Аргументира се необходимостта от рационализиране управлението на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт с цел постигане на заложените в домакинския бюджет финансови цели и подобряване на домакинското благосъстояние. Обект на изследване в настоящата разработка са доходите на домакинствата, а като предмет се дефинира извеждането на факторите, които оказват влияние върху състоянието, динамиката и тенденциите в развитието на обекта на изследване през последните години в България. Заключава се, че рационалното управление на доходите на домакинствата в краткосрочен и стратегически хоризонт е предпоставка за финансова стабилност и постигане на заложените и съобразени с финансовите възможности цели.
 • Надежда Димова
  Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни
  Резюме: Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В... Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни, което кара мениджърите да вземат бързи, гъвкави и адекватни решения. Дигитализацията от своя страна осигурява отлични условия за реализирането на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни. В статията са откроени и представени съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни. Доказана е хипотезата за необходимостта от съобразяване със съвременните промени, които налагат изграждането на устойчив дизайн на веригата за доставка на храни.
 • Пламен Станиславов Петров
  Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции
  Резюме: Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно... Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни фондове имат характера на нетен донор за укрепването на отрасъла през двата програмни периода, все още се наблюдава недостатъчно развит потенциал за правилна пазарна ориентация, слаба конвергентност и конкурентна форма, която да го направи монолитен фундамент от икономическата реалност, противостоящ на кризисния ефект от редица други сектори.
 • Никола Гайдаров
  Икономиката на изживяванията по време на круизна туристическа програма
  JEL: L83
  Резюме: В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на... В настоящата научна статия намират място въпросите, свързани с развитието на икономиката на изживяванията, особеностите на круизната туристическа програма и анализиране на изживяванията при круизите в условия на устойчив растеж на туристическия бизнес. В условията на устойчив пазар (преди настъпване на COVID-19 кризата) е констатирана дълготрайна тенденция, според която вниманието на бизнеса се фокусира върху привличането на все повече туристи, желаещи да се качат на борда на круизен кораб, благодарение на широкия асортимент от предлагане на туристическия продукт. Описани са особеностите и предимствата на круизните казина, които са в основата туристът да ги избира за основен обект за изживяване по време на своята круизна туристическа програма. Като ограничение на настоящото изследване се поставя периодът, касаещ срива на туристическия пазар във всичките му форми, като по мнение на автора след приключване на здравната криза, крузният продукт на изживяванията ще възстанови интереса на потребителите към този вид продукт.
 • Цветелина Цанова
  Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория
  Резюме: В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода,... В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за качеството на живот като основна роля в живота на индивидите.