Година 2007, Брой 4

Дата на издаване

6.12.2007 г.

Съдържание

 • Уолтър Блок
  Отцепването
  JEL: H11
  Резюме: Отцепване, политическо разделение, може да бъде оправдано на основата на либертарианството и по-специално въз основа на правото за свободно сдружаване. Ние приемаме това твърдение, след което се разглеждат възраженията на тази... Отцепване, политическо разделение, може да бъде оправдано на основата на либертарианството и по-специално въз основа на правото за свободно сдружаване. Ние приемаме това твърдение, след което се разглеждат възраженията на тази теза. В заключение се изказва твърдението, че войната, която се наблюдава в САЩ през 1861 не е "гражданска война", а по-скоро война на северната агресия.
 • Камен Каменов
  Власт - поведение и себедоказване на мениджъра
  JEL: M12
  Резюме: В статията се разглежда връзката поведение – себедоказване. По-конкретно се анализират вариантите за позитивно и негативно личностно и длъжностно себедоказване. Правят се изводи за връзката между... В статията се разглежда връзката поведение – себедоказване. По-конкретно се анализират вариантите за позитивно и негативно личностно и длъжностно себедоказване. Правят се изводи за връзката между тях.
 • Анатолий Асенов
  Съвременни аспекти в мениджмънта на устойчивото развитие
  JEL: Q01
  Резюме: Демокрацията, частната собственост и самоуправлението следва да се разглеждат като решаващи фактори в бъдеще. Все по-задълбочаващата се децентрализация на функции, права и отговорности, разширяване на демократичните основи на... Демокрацията, частната собственост и самоуправлението следва да се разглеждат като решаващи фактори в бъдеще. Все по-задълбочаващата се децентрализация на функции, права и отговорности, разширяване на демократичните основи на управлението, икономическата инициативност, по–активно и действено въвличане на населението в непосредствените процеси на управление при устройството и изграждането на жизнената среда са процеси, който ще имат все по-силно въздействие върху възможностите за устойчиво развитие.
 • Огнян Симеонов, Мая Ламбовска
  Кризата на оцеляване и оценката за нейната дълбочина
  JEL: M00
  Резюме: Настоящата статия застъпва гледната точка на естествената еволюция на бизнес организациите. Статията разглежда кризите като необходимо предизвикателство, неизбежен спътник и двигател на тази еволюция. Заедно с някои основни... Настоящата статия застъпва гледната точка на естествената еволюция на бизнес организациите. Статията разглежда кризите като необходимо предизвикателство, неизбежен спътник и двигател на тази еволюция. Заедно с някои основни методологически подходи към това разбиране, в статията се предлага обща характеристика на методика за оценяване на заплахите към организацията. Подобна методика се разглежда като ключов момент в разкриването на степента на противоречивост на организацията и нейната среда, което е източник на всяка криза.
 • Кристиян Хаджиев
  Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген Груп”
  JEL: M10
  Резюме: В периоди на динамична промяна и цялостна трансформация на социалната среда и на обектите за управление, неизбежно възниква криза в управлението. Тя е свързана с липса на организационен опит за работа в новите условия, непознаване... В периоди на динамична промяна и цялостна трансформация на социалната среда и на обектите за управление, неизбежно възниква криза в управлението. Тя е свързана с липса на организационен опит за работа в новите условия, непознаване на динамичните процеси, които влияят при вземане на решенията, нерационалните нагласи да се копира механично чужд опит, склонността да се прилагат демодирани подходи за управление в съществуващите традиционни организационни форми, рутина, навици, управленски стил и начин на мислене, които не се променят паралелно с бизнес-средата.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9
  Резюме: Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел.... Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел.
 • Рашко Иванов
  Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.)
  JEL: N14
  Резюме: През 80-те години световният комунизъм навлиза в дълбока обща криза. Социалистическото строителство се изправя пред неразрешими проблеми. За разлика от капитализма, който издържа на сътресенията, намира ресурси да задълбочи... През 80-те години световният комунизъм навлиза в дълбока обща криза. Социалистическото строителство се изправя пред неразрешими проблеми. За разлика от капитализма, който издържа на сътресенията, намира ресурси да задълбочи научно-техническата революция, да използва икономическия растеж за приглушаване на народното недоволство и да осигури нормално социално съществуване на гражданите си и който успешно се приспособява към новите условия, социализмът снижава мащабите на икономическия растеж, допуска спад на производителността на труда и поява на силни негативни процеси. Командно-административната система, безадресната обществена собственост, идеологическият монопол, липсата на личен интерес, господството на групово-партийния такъв и главно тоталитаризмът в устройството на обществото довеждат до тъжния залез на един идеал, в който някога бяха повярвали не хиляди, а милиони човешки същества.