Година 2021, Брой 4

Дата на издаване

23.12.2021 г.

Съдържание

 • Елена Ставрова
  Промените в банковата индустрия под въздействие на процеса на дигитализация в условията на Covid-19 пандемия
  Резюме: Пазарната капитализация на световния банков пазар достигна стойност от USD 7,2 трилиона, а на банковия дигитален пазар - повече от USD 800 трилиона. Средногодишният ръст от 4% отдавна е стабилен източник на приходи за банките.... Пазарната капитализация на световния банков пазар достигна стойност от USD 7,2 трилиона, а на банковия дигитален пазар - повече от USD 800 трилиона. Средногодишният ръст от 4% отдавна е стабилен източник на приходи за банките. Развитието на дигитализираното потребителско кредитиране и платежните системи привличат и небанковите играчи, които разширяват влиянието си в институционалния бизнес, а това прави пазара на корпоративното банкиране динамичен. Дълбоката промяна, породена от отворената и взаимосвързана корпоративна банкова „екосистема“ протича в условия на екстремни промени, нулеви лихвени проценти и излишък от парично предлагане. Макар че за някои зони от финансовите пазари, които са по-малко изложени на тези значителни сътресения, това е невъзможно да ги защити от развитието в една отворена екосистема. Тези промени дори може да настъпят по-бавно или да бъдат по-слабо изразени при някои услуги, като например структурирано кредитиране, големи корпоративни плащания, но развитието на технологиите пристъпва и към тях. Работа „с пълни трезори“, настъпващи FinTech конкуренти, COVID-19-пандемия и по-бавното от очакваното възстановяване на глобалните вериги за доставки – все предизвикателства, на които банките трябва да отговорят и са обект на изследване в тази разработка.
 • Петя Емилова, Кремена Маринова Костова
  Иновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнес
  Резюме: Съвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни... Съвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни системи, подходящи спрямо мащаба им и изискванията. Целта на настоящата статия е изследване на предлаганите на софтуерния пазар хотелски информационни системи и по-конкретно на тези, които успешно съчетават водещи иновационни тенденции като прилагане в бизнеса на уеб технологии, облачни решения и др. В тази връзка са решени следните задачи: анализирани са възможностите на Web 2.0 технологиите, облачните услуги и на технологията интернет на обектите (IoT) като важни технологични фактори за развитие на туристическата и хотелиерската индустрия; представени са особеностите и функционалните възможности на хотелските информационни системи; очертани са критерии за избор на хотелска информационна система; на тази база е направен сравнителен анализ на предлаганите на софтуерния пазар уеб базирани хотелски информационни системи; дефинирани са фактори и препоръки за избор и внедряване.
 • Дияна Иванова
  Проблеми при структурирането и изграждането на административния капацитет на вътрешния одит в публичния сектор в България
  JEL: Н83, M42
  Резюме: В рамките на настоящата разработка вниманието е насочено към финансовото управление и контрол на публичните средства и дейности и по-конкретно върху проблемите при структурирането и административния капацитет на вътрешния одит в... В рамките на настоящата разработка вниманието е насочено към финансовото управление и контрол на публичните средства и дейности и по-конкретно върху проблемите при структурирането и административния капацитет на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България. Въз основа на релевантна информация, представена в Консолидираните годишни доклади за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България на Министерството на финансите, са разгледани съществуващи проблеми в този аспект от съвременния вътрешен одит и възможности за преодоляването им.
 • Андрей Минчев
  Културни различия в интернационализацията на МСП в Азия
  JEL: F23, Z1
  Резюме: Културните различия при интернационализация са дефинирани по методиката на Hofstede и разгледани в постановки на интернационализация на международни малки и средни предприятия в Азия. Целта е да бъде определено дали културните... Културните различия при интернационализация са дефинирани по методиката на Hofstede и разгледани в постановки на интернационализация на международни малки и средни предприятия в Азия. Целта е да бъде определено дали културните различия упражняват ефект върху интернационализацията на предприятия в азиатски страни в контекста на подходите на интернационализация от предприятията. Въз основата на теоретичния обзор e изведено, че в повечето случаи несъобразителност с азиатските културни различия може да доведе до негативни последици при интернационализацията на малките и средни предприятия, и че мрежовият подход на интернационализация доминира в полето. Разработката разяснява необходимостта от преодоляване на културните различия при интернационализацията в азиатски страни, както и значението на културните различия в подходите на интернационализация.
 • Марина Иванова Милинова
  Нови възможности за развитие на финтех сектора, чрез регулаторния режим sandbox
  Резюме: Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на... Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на нови технологии в т.ч. и новите регулаторни режими тип sandbox. Регулаторният пясъчник (RegTech Sandbox) сам по себе си е един от сложните регулаторни технологични инструменти РегТех (RegTech). Sandbox е едно „сигурно място“, където бизнесът може да тества своите иновативни продукти и услуги, бизнес модели и механизми за доставка, така че потребителите да са защитени. Новите финансови продукти и технологии, могат да бъдат проверявани дали отговарят на определени правила, изисквания за регулации и безопасност. Най-същественият принос от използването на sandbox е помощта, която те осигуряват на новите фирми, за да се ориентират при спазването на сложните законови и регулаторни норми, регулиращи финансовата индустрия.
 • Тихомир Личев
  В памет на проф. д-р Христо Маринов (по случай 100 години от рождението му)
  Ключови думи: в памет на
  Резюме: През настоящата 2021г. се навършват 100 години от рождението на видния учен и общественик проф. д-р Христо Маринов. Това е повод да се отбележи тази дата. Именно от позицията на времето могат да се откроят заслугите на проф. Христо... През настоящата 2021г. се навършват 100 години от рождението на видния учен и общественик проф. д-р Христо Маринов. Това е повод да се отбележи тази дата. Именно от позицията на времето могат да се откроят заслугите на проф. Христо Маринов в областта на науката и практиката. Никога не трябва да се забравя, че професорът е сред основателите и идеолог на първата неправителствена организация в България –„Българско екологическо дружество“ още през 1981 г.