Година 2006, Брой 2

Дата на издаване

8.6.2006 г.

Съдържание

 • Любен Кирев
  Бизнесът и иновациите
  JEL: O31
  Резюме: Независимо от възприетия модел на иновациите - традиционен линеен, доминиран от търсенето линеен модел, нелинейните модели на веригата на връзките на Н. Розенберг, “свързаният” модел на Р. Росвел и др., научните изследвания... Независимо от възприетия модел на иновациите - традиционен линеен, доминиран от търсенето линеен модел, нелинейните модели на веригата на връзките на Н. Розенберг, “свързаният” модел на Р. Росвел и др., научните изследвания (фундаментални, приложни и разработки) неизменно присъствуват като компонент на иновационния цикъл. Нещо повече – те се превръщат в първоизточник на иновациите. Научните изследвания и техните резултати - знанията днес в условията на новата икономика се превръщат в главен фактор на производството на микроравнище, в основния ресурс на икономическото развитие. Това становище се споделя от авторитети в икономическата наука като А. Тофлър, П. Дракър, Л. Търоу и др. За А. Тофлър знанията се превръщат във върховен стопански източник и централна суровина на икономиката, за П. Дракър – в основен ресурс на икономическото развитие, а за Л. Търоу – в единствен източник на сравнителни предимства.
 • Иван Котляров
  Математическа теория на трудовата мотивация
  JEL: C19
  Ключови думи: мотивация, нужди
  Резюме: Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за... Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за труд.
 • Радослав Габровски
  Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности или проблеми за българските фирми?
  Резюме: В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще... В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще породят за деловите кръгове.
 • Карим Наама
  Състоянието на информационните технологии в арабския свят
  JEL: O33
  Резюме: Информационните технологии се превърнаха в изключително важен фактор за развитието на света в периода след Студената война. Развитието им се описва като революционно благодарение на тяхната роля за развитието на човешката общество,... Информационните технологии се превърнаха в изключително важен фактор за развитието на света в периода след Студената война. Развитието им се описва като революционно благодарение на тяхната роля за развитието на човешката общество, базирано на знания и информация.
 • Кристиян Вълчев
  Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици
  JEL: F30
  Ключови думи: евро, България
  Резюме: Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след... Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след подписването на Договора за присъединяване и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. Тя е неизбежна, тъй като в Договора за създаването на Европейската общност (ДЕО) е заложено неотменимо изискване към всяка присъединяваща се страна за въвеждане на еврото. Въпросът следователно е за избора на подходящия момент. Отговорът на последния въпрос, основан и на анализа по-долу, е еднозначен – в първия възможен момент, а той е втората половина на 2009 г. или 1 януари 2010 г.
 • Лудвиг Фон Мизес
  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът
  Резюме: Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на... Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на другите хора, както и на неговите собствени.