Година 2022, Брой 4

Дата на издаване

23.12.2022 г.

Съдържание

 • Пламен Йорданов, Валентин Милинов, Маргарита Николова
  Особености на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България
  JEL: G23, G11
  Резюме: Обект на изследване е функционирането на осигурителния пазар в България, а предмет – инвестиционният процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В изложението са проучени съществуващите... Обект на изследване е функционирането на осигурителния пазар в България, а предмет – инвестиционният процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В изложението са проучени съществуващите взаимозависимости между пазарното предлагане на осигурителна защита и инвестиционната компонента в процеса на управление на формираните натрупвания; очертана е регулаторната рамка и са представени основните параметри на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България; изследвана е структурата на инвестиционния портфейл при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България. Поставен е въпросът за търсенето на разумен компромис между рисковете и ползите от евентуално либерализиране на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в контекста на очертаващата се конкуренция с набиращия популярност и разпространение паневропейски персонален пенсионен продукт.
 • Валентин Милинов, Даниел Данчев
  Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск
  Резюме: Инвестиционната активност на малките и средни предприятия (МСП) е основен приоритет на всяко правителство в България. Настъпващата рецесия подлага на изпитание дейността на всички икономически агенти и за целта преференциалното... Инвестиционната активност на малките и средни предприятия (МСП) е основен приоритет на всяко правителство в България. Настъпващата рецесия подлага на изпитание дейността на всички икономически агенти и за целта преференциалното финансово стимулиране на държавата чрез Българска банка за развитие (ББР) ще насърчи тяхната предприемчивост и инвестиционна дейност, които са пряко свързани с повишаването на квалификацията на мениджмънта и възможност за занижаване на инвестиционния риск. Това ще осигури подобряване на финансовата стабилност на икономиката в условията на динамично променяща се конкурентна пазарна среда.
 • Мая Цоклинова
  Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики
  JEL: E60, H50
  Резюме: Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за... Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за постигането на макроикономическа стабилност. Въпреки вградените автоматични стабилизатори и границата, която се поставя в ЕС по отношение на държавните разходи, не са гаранция за постигане на сходство в икономическото развитие на отделните страни членки на ЕС и тяхното поведение особено по време на икономически кризи, както и по отношение на предлаганото количество от значими за общественото благосъстояние публични блага. В допълнение, всяка страна членка на ЕС изгражда своята икономическа политика по начин, отговарящ на общовъзприетите цели в ЕС. В този смисъл, държавните разходи на подсектор „Централно държавно управление” са необходим механизъм за осигуряване на устойчивост и стабилност на националните икономики и са критерий за постигане на средносрочните и дългосрочни цели в правителствените програми. Основна цел на статията е на базата на относителните дялове на разходите по функции на КОФОГ в БВП, страните членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи (клъстери) и на тази основа да се направи сравнителен анализ на финансирането на значими за обществото публични блага, което отразява различията в държавните преразпределителни политики на равнище ЕС. Изследователската хипотеза, която се защитава в настоящото изследване гласи, че независимо от съществуването на общи фискални правила и политики в ЕС, има значителна разлика във финансирането на публините блага в отделните страни членки на ЕС, което е предпоставка за различни държавни преразпределителни политики на равнище ЕС, както и за диференцирано изпълнение на заложените в стратегия „Европа 2020” цели, свързани с генерирането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За постигане на целта на изследването е използван нейерархичен клъстерен анализ и по-конкретно K-means Клъстър.
 • Милена Бенева
  Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции
  JEL: G23, Q56
  Резюме: Съвременните финансови пазари създават нов критерий за оценка на инвести-ционното представяне на компаниите - мултидименсионен подход, който съче-тава финансовите, социални и екологични аспекти заедно. Устойчиво отговор-ният... Съвременните финансови пазари създават нов критерий за оценка на инвести-ционното представяне на компаниите - мултидименсионен подход, който съче-тава финансовите, социални и екологични аспекти заедно. Устойчиво отговор-ният инвестиционен подход се възприема като дългосрочен драйвер на стой-ност и множество институционални инвеститори по света, вкл. пенсионни фондове, го интегрират в традиционния си инвестиционен процес. Същевре-менно българските частни пенсионни фондове или неглижират (подценяват) въпросите на устойчивото развитие, или подхождат твърде плахо и неуверено към промяна на инвестиционната си политика. След задълбочен анализ на устойчиво отговорните инвестиционни практи-ки, наложени от екологичните лидери сред пенсионните фондове, настоящата разработка предлага адаптиран модел за интегриране на „зеления“ инвестицио-нен тренд, съобразен с организацията и развитието на допълнителното пенси-онно осигуряване в България.
 • Кузман Илиев
  Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите – икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика
  Резюме: Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното... Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното резервиране на депозитите. По този начин разработката очертава жалоните, които трябва да бъдат следвани при разработването на теории, концепции и предложения за подобряване или усъвършенстване на управлението на паричното предлагане. В конкретен план на анализ се подлагат алтернативите за осъществяване на банкирането и позиционирането на централната банка в школите на свободно банкиране с частични резерви и пълното резервиране на депозитите, методологическият характер на пазарен процес в техните рамки и трактовка на двете школи по отношение на функциите на депозитите, лихвения процент, дефлацията и количествените улеснения.