Година 2023, Брой 1

Дата на издаване

28.3.2023 г.

Съдържание

 • Радка Василева
  Използване на „застрахователния максимум“ при определяне самозадържането на застрахователя. Пример от българския застрахователен пазар по имуществено застраховане
  JEL: G22
  Резюме: Презастраховането е една от възможностите застрахователните дружества да намалят колебанията в изплащаните от тях обезщетения и да подобрят своята финансова стабилност. Един от проблемите, който се поставя за разрешаване от теорията... Презастраховането е една от възможностите застрахователните дружества да намалят колебанията в изплащаните от тях обезщетения и да подобрят своята финансова стабилност. Един от проблемите, който се поставя за разрешаване от теорията на рисковете във връзка с презастраховането, е този със застрахователния максимум, т.е. най-големият размер на застрахователната сума, до който едно застрахователно дружество може да поеме отговорност без да влошава финансовата си устойчивост. Посредством използването на данни за дейността на застрахователите в България, в статията е изчислен „застрахователният максимум“ по отделните видове имуществени застраховки. Благодарение на получените резултати става възможно взимането на бързо решение по отношение на „най-големия размер“ на застрахователната сума, която застрахователното дружество може да поеме без да увеличава относителния среден риск.
 • Адмира Бошняку
  Особености на бизнес средата в контекста на Индустрия 4.0
  Резюме: Съвременните бизнес организации оперират в изключително комплексна и бързо променяща се бизнес среда. Сред причините за динамиката на промените в съвременната заобикаляща среда са бързият технологичен прогрес, процесите на... Съвременните бизнес организации оперират в изключително комплексна и бързо променяща се бизнес среда. Сред причините за динамиката на промените в съвременната заобикаляща среда са бързият технологичен прогрес, процесите на глобализация на бизнеса, промените в изискванията на потребителите и др. Четвъртата индустриална революция и масовото прилагане на свързаните с нея технологии във всички аспекти от живота ни в комбинация с пандемията от COVID-19 значително засили всички тези процеси, изменяйки важни фактори на заобикалящата бизнес среда и поставяйки нови изисквания и предизвикателства пред бизнес организациите. В тази връзка, в настоящата статия се разглеждат основните групи макрофактори на околната среда на бизнес организациите, анализират се някои промени в тях и някои нови изисквания, породени от влиянието на Индустрия 4.0, които съвременните бизнес организации следва да отчитат в процеса на стратегическо бизнес планиране.
 • Никола Живков, Мариета Живкова
  Демокрацията и нейната роля за постигане на обществена консолидация
  Резюме: Анализирани са в исторически аспект тези български автори, свързани с формирането на ценностите на демокрацията у нас. Логическа връзка с някои от тях са анализираните водещи цели и начала в приамбюла на Конституцията от 1991 г. Те... Анализирани са в исторически аспект тези български автори, свързани с формирането на ценностите на демокрацията у нас. Логическа връзка с някои от тях са анализираните водещи цели и начала в приамбюла на Конституцията от 1991 г. Те формират облика на конституционната демокрация. Въз основа на съвременни теоретични постановки и политически практики се налага убеждението, че ръководейки се от нейните принципи политическите субекти ще могат да постигнат съгласие и консолидация, така необходими за внасяне на устойчивост в развитието на обществото.
 • Никола Живков
  Българската политическа култура
  Резюме: В изследването въз основа на теоретичните постановки за политическата култура на Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба се разяснява нейната същност, структурни компоненти и обществена мисия. Разглежда се формирането и развитието на... В изследването въз основа на теоретичните постановки за политическата култура на Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба се разяснява нейната същност, структурни компоненти и обществена мисия. Разглежда се формирането и развитието на българската политическа култура от Възраждането до нашето съвремие. Върху тази основа се градят перспективите за обществената ѝ роля - политическата социализация на гражданите за формиране на техните убеждения. За решаването на тази задача се защитава тезата за необходимостта от създаване на активна мрежа за гражданско образование и гражданска култура.
 • Уолтър Блок
  Индиферентността в сферата на икономиката: коментар относно становищата на Нозик, Хопе и Висоцки
  Резюме: Нозик (1977) отправя предизвикателства пред австрийската икономика, тъй като от една страна, австрийската мисловна школа отхвърля понятието индиферентност, а заедно с него и кривата на индиферентността. От друга страна,... Нозик (1977) отправя предизвикателства пред австрийската икономика, тъй като от една страна, австрийската мисловна школа отхвърля понятието индиферентност, а заедно с него и кривата на индиферентността. От друга страна, праксеологичната школа приема концепциите за кривите на търсенето и предлагането. Такова предположение логично включва индиферентност, тъй като хората, за които се прилага кривата на търсенето и предлагането, гледат на всички съставни елементи като на идентични; ако не, такива диаграми не могат да бъдат създадени. Подобно обяснение се предлага за намаляващата пределна полезност, която представлява друг инструмент за икономически анализ, приет от австрийците. Но това също предполага индиферентност, поне според Нозик. Блок (1980) отправя критични коментари към Нозик (1977). Хопе (2005, 2009), който е водещ австрийски икономист, се съгласява с Блок, че Нозик греши, но също така отхвърля конкретното опровержение на Блок относно критиките на видния философ. Висоцки (2021) застава на страната на Нозик и Хопе в този дебат. Настоящата разработка е опит да се подкрепи възгледът на Блок спрямо този на тримата учени.