Година 2023, Брой 3

Дата на издаване

28.9.2023 г.

Съдържание

 • Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова
  Приложение на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични проекти
  JEL: M21, Q42
  Резюме: Статията е фокусирана върху актуални проблеми на приложението на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични (ФВ) проекти. В годините на възход на възобновяемата енергия и нарастващата необходимост от екологично... Статията е фокусирана върху актуални проблеми на приложението на Decision Support System (DSS) при управлението на фотоволтаични (ФВ) проекти. В годините на възход на възобновяемата енергия и нарастващата необходимост от екологично устойчиви решения, ФВ проекти имат все по-голямо значение. За успешното изпълнение на такива проекти е необходимо информирано вземане на решения и оптимално използване на ресурсите. Едно ефективно решение в тази насока е внедряването на DSS представляваща интегрирана система, която подпомага процеса на вземане на решения. В съдържанието на статията са оценени функциите на DSS във ФВ проекти, като се акцентира на нейните възможности за управлението и анализа на данни, сценарийния анализ и симулацията, както и оценката и управлението на риска. По казусния метод се аргументира значението на DSS в подобряването на вземането на решения, оптимизирането на разпределението на ресурсите и повишаването на ефективността на ФВ проектите.
 • Румен Ерусалимов, Николай Валериев Илиев
  Развитие на застраховането „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България
  JEL: G22
  Резюме: Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България. В студията е проследена динамиката на реализирания от застрахователите... Основна цел на изследването е да се оцени състоянието и перспективите за развитие на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България. В студията е проследена динамиката на реализирания от застрахователите премиен приход и извършените от тях застрахователни плащания за периода 2010-2021 г. С помощта на показателя „Нето квота на щетите“ е оценено състоянието на застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в България. Въз основа на направеното изследване се достигна до извода, че застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е печеливша и трайно заема лидерските позиции по пазарен дял след 2010 година, а тенденцията е това да остане непроменено в близкото бъдеще.
 • Вениамин Тодоров
  Моделиране на несигурността по време на COVID-19 кризата
  Резюме: Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за... Студията изследва равнищата и динамиката на несигурността като фундаментален елемент на макроикономическата среда по време на COVID-19 кризата. Фокусът е върху моделирането на несигурността на базата на пазарния подход за квантифицирането ѝ. Процесът на моделиране има като резултат изчисляването на показатели, чрез които се извършва сравнителна емпирична оценка. Сравнителният анализ включва икономиките на ЕС и САЩ, като се реализира на две нива, които вървят паралелно и се допълват. Първото обхваща съпоставяне на отделните периоди за конкретната икономика. Резултатите показват подобни тенденции в ЕС и в САЩ. И за трите дефинирани периода последователността на промените не се различава в двете икономики. Второто ниво включва сравнителен анализ на едни и същи периоди между различните икономики. Сериозно сходство се открива в конкретните равнища на несигурността. През първите два периода разликите дори не са статистически значими. През третия период обаче е налице по-голямо различие, което се характеризира със статистическа значимост.
 • Снежана Благоева
  Предварителна оценка на ефекта на Eвропейския зелен пакт върху селскостопанския сектор в ЕС
  JEL: Q18
  Резюме: Европейският зелен пакт е нова стратегия за цялостно развитие на ЕС, чийто хоризонтален характер води до създаването на регулации и изисквания, засягащи едновременно няколко икономически сектора и политики. Оценката на ефекта на... Европейският зелен пакт е нова стратегия за цялостно развитие на ЕС, чийто хоризонтален характер води до създаването на регулации и изисквания, засягащи едновременно няколко икономически сектора и политики. Оценката на ефекта на Зеления пакт върху селскостопанския сектор изисква поглед върху общата картина, създадена след неговото приемане. Целта на разработката е да направи преглед на отделните елементи на Зеления пакт и регулациите, основаващи се на него, за да се открият потенциалните ефекти върху селскостопанския сектор. При обследването на ефектите трябва да се вземе предвид не само директното въздействие върху производството, износа, конкурентоспособността и доходите на фермерите и върху цените и достъпността на храните. Трябва да се отчете и приносът на земеделието по отношение на климата, природните ресурси и биоразнообразието.
 • Валентина Бинева
  Ефекти от COVID-19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна в контекста на промените и прилагането НА МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16
  Резюме: Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с... Основната цел на настоящото проучване е да се извърши обобщен анализ на влиянието на Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна, при прилагане на МСФО 9 – Финансови инструменти, МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти и МСФО 16 – Лизинг, което е част от по – обширно и детайлно изследване на ефекта от тези изключително съществени събития върху информацията в публичните отчети на група туристически предприятия в България. Проучването преминава през коментар относно първоначалното прилагане на стандартите (прилагане за първа година) и достига до дискусия относно промените в съдържанието им и начина на прилагане, настъпили в резултат на горните две крупни събития. Анализът показва, че промените вследствие на икономическите трусове за света и за България, в резултат на тези две изключителни по своя характер и въздействие събития, значително променят картината на функциониране и оцеляване на икономическите субекти в подобна стресова среда. Туристическият отрасъл несъмнено преминава през значително предизвикателство, като се опитва да оцелее в подобна неблагоприятна атмосфера. Наблюдавано и анализирано е развитието и адаптацията на стандартите от 2017 година (годината преди въвеждането им) до настоящия момент (края на 2022 г.), за да се получи адекватна представа за настъпилите ефекти от прилагането, изменението и допълнението на МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16, във връзка с Covid – 19 пандемията и военния конфликт между Русия и Украйна.