Година 2023, Брой 4

Дата на издаване

14.12.2023 г.

Съдържание

 • Гергана Цончева Петкова
  Специфика при оповестяването на сегментната информация
  JEL: М41
  Резюме: Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни области при оповестяването на сегментната информация от транснационалните компании. При тях е характерна широката диверсификация, която е свързана с функциониране... Целта на настоящата статия е да се откроят основните проблемни области при оповестяването на сегментната информация от транснационалните компании. При тях е характерна широката диверсификация, която е свързана с функциониране едновременно в различни икономически сфери и в различни географски области, а това обуславя и актуалността на темата. Това от своя страна поражда необходимостта от адекватна счетоводна информация, която представя дейността по отделни съставни сегменти. При разработването на статията са използвани методите на анализ, синтез и сравнение. С ускоряването на глобализационните процеси се увеличава и броят на организациите, които оперират в различни географски области и икономически сфери. Разнообразието от дейности, които те извършват се характеризира с различни рискове, възможности за растеж и норми на възвръщаемост, а за да могат те от своя страна да се оценяват и анализират е необходимо да се представя дейността им по сегменти. В резултат на това проучване се открояват няколко основни момента при оповестяването на сегментната информация в последните години от транснационалните компании, а именно: предоставя се възможност на външните потребители да получат по-пълна представа за дейността им; предоставянето на информация за различните видове бизнес дейности/сегменти и различните икономически среди спомага за по-доброто разбиране и последващо оценяване на дадена компания; дава се възможност за един по-задълбочен анализ на миналото развитие на предприятието и др.
 • Радка Андасарова
  Роля на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор
  JEL: M41, M48
  Резюме: Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС).... Дигитализацията на държавната администрация и прилагането на обща рамка за финансово отчитане, базирана на принципа на текущо начисляване, са ключови фактори за успешна реформа в публичния сектор в страните от Европейския съюз (ЕС). Успоредно с дейността на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) посветена на разработването, приемането и прилагането на висококачествени международни счетоводни стандарти, водеща инициатива на Федерацията е прилагане на съвременни подходи и технологии в отчетността на предприятията от публичния сектор. Поетата инициатива е широко подкрепена от членовете на IFAC, представляващи над 3 млн. професионални счетоводители по целия свят. Целта на разработката е да се изследва и очертае ролята на IFAC за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор. Изследователската теза, която се защитава е, че Международната федерация на счетоводителите (IFAC) има значима и ключова роля за насърчаване на счетоводната реформа в публичния сектор, вкл. подкрепяйки двете мащабни инициативи – за разработването на портал за електронни счетоводни стандарти (eIS) и за стартирането на дигитална платформа за финансово отчитане в публичния сектор - „Pathways to Accrual“.
 • Милен Атанасов
  Критичен анализ на определените в кодекса за застраховането права и задължения на застрахователния брокер
  JEL: К19
  Резюме: В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското... В настоящата разработка са разгледани и систематизирани правата и задълженията на застрахователния брокер (ЗБ), които са залегнати при осъществяваната от него застрахователна и презастрахователна дейност, според българското законодателство. Представен е начинът, по който се определя и договаря възнаграждението на ЗБ и възможността за неговото приспадане от размера на застрахователната премия. Посочени са обстоятелствата, при които ЗБ има правото да получава както застрахователни премии и важни сведения, които са от значение за застрахователния риск, така също и документи по застрахователни претенции. Подробно са обхванати и анализирани задълженията на ЗБ, свързани с информационната и консултантската му дейност при информирането на потребителите на застрахователни услуги за най-рационалното покритие на различните видове застрахователни продукти, насочвайки индивидуално към конкретно най-подходящите от тях. Представени са и задълженията на ЗБ, отнасящи се до сключването на застрахователни договори, установяване на застрахователното събитие и неговите последици, както и административноправните му задължения. При проследяването и анализирането на отделните видове права и задължения на ЗБ са направени редица предложения за допълване и усъвършенстване на нормативната уредба, като в множество аспекти е направена сравнителна правна съпоставка между действащия Кодекс за застраховането (КЗ), който е в сила от 01.01.2016 г. и отменения Кодекс от 01.01.2006 г.
 • Галя Везирова
  Диференцирано обучение при преподаване на английски език (ниво B1)
  Резюме: Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са... Статията разглежда възможностите за прилагане на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език (ниво B1). Изяснена е същността на диференциацията и особеностите, когато се използва в учебния процес. Разгледани са принципите и елементите на диференцираното обучение. Акцентира се върху възможностите за приложението на тази философия и са предложени подходи и стратегии за пълноценно и ефективно осъществяване на диференцирано обучение при интензивно изучаване на английски език.
 • Георги Георгиев
  Генезис на разбиранията за дефлация от класическата до неокласическата икономически школи
  Резюме: Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни... Изследването е посветено на един значително по-малко анализиран проблем в съвременната икономическа теория, какъвто е дефлацията. Интересът към тази тема е продиктуван от все по-голямата вероятност за настъпване на дефлационни епизоди, поради наблюдаваните през последните години периоди на рецесия и депресия в международен план. Водещата теза е, че разглеждането на генезиса на разбиранията на дефлацията в посочения период има потенциала да повиши ефективността при управление на бъдещи дефлационни процеси. Целта на настоящето изследване е да представи сравнителен анализ на едни от първите систематични икономически учения – от зараждането на икономическата наука до периода на кейнсианската революция, като така се постигне по-точно и пълно разбиране на икономическите интерпретации на дефлацията през времето, както и на причините, довели до нейното проявление и последствията от процеса.