Година 2014, Брой 3

Дата на издаване

26.9.2014 г.

Съдържание

 • Пенка Шишманова
  Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация
  JEL: J24, I23
  Резюме: Ускореното развитие на съвременните икономики и динамичната промяна на пазара на труда налагат непрекъсната актуализация на квалификацията на кадрите. Това извежда на преден план продължаващото професионално обучение като част от... Ускореното развитие на съвременните икономики и динамичната промяна на пазара на труда налагат непрекъсната актуализация на квалификацията на кадрите. Това извежда на преден план продължаващото професионално обучение като част от концепцията за учене през целия живот. Подходяща възможност за поддържане и усъвършенстване на професионалните компетенции на кадрите е дистанционното обучение в електронна форма. То придобива все по-голямо значение, предвид факта, че създава условия за усвояване на нови знания и умения, без откъсване на хората от професионалните и семейните им ангажименти. Като пример за добра практика в това отношение е разгледано обучението по „Оперативно счетоводство” в ЦПО към Стопанска академия - Свищов.
 • Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова, Христо Василев
  Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда по линия на европейските фондове
  JEL: М41
  Резюме: През последните години изключително актуален за дейността на предприятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предпри¬ятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по... През последните години изключително актуален за дейността на предприятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предпри¬ятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по стан¬дарта ISO 14001 в допълнение на други стандарти ISO. Един изключително актуален към настоящия момент вариант за тях е придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда, от бюджетно финансиране по програми на Европейския съюз. Тенденцията за реализиране на социално-икономическата отговорност на предприятията рефлектира върху увеличаването на конкурентоспособността им на пазара, което пък е предпоставка за по-голямата им доходност. Водещата цел в настоящето изследване е да се допълни счетоводното знание по отношение на някои важни компоненти на организацията на счетоводството като счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на предприятие, което придобива дълготраен материален актив, предназначен за опазване на околната среда, както и на конкретни счетоводни записвания. В логическа последователност са изследвани разходите за възстановяване на околната среда и разходите за опазване на околната среда.
 • Красимир Кулчев
  Оптимизиране на физическата дистрибуция чрез анализ на нейната ефективност
  JEL: М31, М41
  Резюме: В статията се изясняват теоретико-методически и приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция. Разгледани са становища за същността и обхвата на физическата дистрибуция. Разработени са модели за анализ на ефективността на... В статията се изясняват теоретико-методически и приложни проблеми на анализа на физическата дистрибуция. Разгледани са становища за същността и обхвата на физическата дистрибуция. Разработени са модели за анализ на ефективността на физическата дистрибуция, които са апробирани за предприятие – производител на детски храни за две последователни години. Защитава се тезата, че в съвременните условия инструментите на икономическия анализ (методически и технически) имат важна роля при оптимизиране на дейностите, включени в състава на физическата дистрибуция, както и на физическата дистрибуция като цяло.
 • Магдалена Moсионек – Шведа, Матей Токарски
  Усвояване на Европейските фондове предоставени на Полшаза периода 2007-2013 г. - примери за проекти и оценяване
  Резюме: На Полша са предоставени над 67.3 милиарда евро като европейска помощ за периода 2007-2013год. Това съставлява почти 20% от общата сума, предвидена за кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.. Средствата са... На Полша са предоставени над 67.3 милиарда евро като европейска помощ за периода 2007-2013год. Това съставлява почти 20% от общата сума, предвидена за кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.. Средствата са използвани от полските предприятия, местните власти, неправителствените организации, земеделските производители и други лица. Основната цел на тази статия е да представи оценяването на използването на средствата от ЕС в Полша за периода 2007-2013 г. Анализът се базира на статистическите данни, публикувани в Полша от Министерството на Инфраструктурата и Развитието, Евростат и Европейската комисия. Анализът на всички източници по тази тема, както и наблюденията на различни бизнес практики позволиха да се формира тезата, че Полша компетентно е използвала европейските фондове за периода 2007-2013 год. и по този начин са придобити значителни изгоди. Независимо от това, въпреки значителното влияние на средствата върху динамиката на растежа на БВП и повишаването на стандарта на живот, като цяло полската икономика не е натрупала много в аспект на иновациите и това се дължи на факта, че финансовите ресурси придобити от полските дружества от субсидиите са били до голяма степен предназначени за закупуване на вече съществуващи западни технологии, като по този начин ги превръща в зависими от ноухауто на огромните западни конгломерати – това трябва да бъде оценено неодобрително.
 • Несрин Узун
  Въздействие на световната финансова криза върху жилищното строителство в България
  JEL: G21
  Резюме: Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от... Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. Настоящата статия цели да направи критичен анализ на състоянието и тенденциите в сектор „строителство“, с акцент на жилищното строителство, в периода 2008-2013 година. С цел по-пълното и всеобхватно обследване на проблема, в статията ще бъдат разгледани и състоянието на ипотечния пазар в България и възможностите за банково финансиране на строителните предприятия (чрез пряко финансиране и за реализация на готовата продукция - чрез финансиране на клиентите под формата на жилищни кредити), и тяхната връзка с развитието на строителния сектор у нас.
 • Елка Атанасова
  Анализ на доходите като елемент на сметка „Формиране на дохода”
  Резюме: Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва информацията... Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва информацията на сметка „Производство”, като дава възможност да се анализира равнището на заплащането на труда по сектори и икономически дейности на икономиката. Данните от тази сметка позволяват да се обвържат доходите от производствената дейност с постигнатите резултати по сектори и икономически дейности. В статията е извършен статистически анализ на информацията, съдържаща се в сметка „Формиране на дохода“ за периода 2000-2012 г., за да се установят формиралите се макроикономически тенденции.