Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

Автори

Ключови думи
биологично земеделие, биологично производство, мотивация, резултати

Резюме
Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни.

През последните години все повече се популяризират ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве, както и биологичния метод на производство, като щадящ околната среда и запазващ природните ресурси. За това допринася и факта, че въпросите за здравословно хранене и устойчиво използване на природните ресурси занимава все по-големи групи и общности от хора, както в Европейския съюз, така и у нас.

На тази основа все повече изпъква необходимостта от високо мотивирани стопани и получаването на добри икономически резултати от въвеждането на биологичния подход в дейността на съвременните екологосъобразни земеделски стопанства.

JEL Класификатор: O13, Q13, Q57
Кодове на научна квалификация: 05.02.21
Страници: 14

Още статии от този брой

  • Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

    През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните ...

  • Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

    Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в ...

  • Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

    Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците ...