Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество

Автори

Ключови думи
Отчет за паричния поток, застрахователно дружество, адекватност, рентабилност, темп на развитие

Резюме
Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на потребителите към разграничаване на вида дейност и посоката на паричните потоци. Използването на някои от елементите на отчета, е предпоставка за изчисляване на показатели за адекватността, рентабилността и темпа на развитие на отделния паричен поток. По този начин се създава възможност за разширяване на анализа на дейността на застрахователното дружество.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Стопанските субекти в условията на криза

    Финансовите кризи не са ново явление за паричната история. Международната статистика обаче показва, че тяхното проявление е с по-голяма честота от началото на 80-те години на 20-ти век. Сътресенията във финансовата сфера през последните две десетилетия имат свои отличителни характеристики. Либерализацията и нарасналата интеграция на финансовите ...

  • Антиматематичността на кривите на търсене

    Настоящият материал разглежда кривата на търсенето. Той демонстрира, че този инструмент за анализ е фундаментално погрешен от гледна точка на това, че нарушава собственото си предположение, че всички неща са равни, а също и математическото изискване, че само точен брой променливи могат да варират в рамките на дадена диаграма в двумерното ...

  • Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми

    Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на ...