Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език

Автори

Ключови думи
оценяване, чуждоезиково, обучение, специализиран, чужд език

Резюме
Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством тестове, даващи възможност за сравнително обективно оценяване от страна на преподавателя. При преподаването на чужд език от дадена специализирана област към тези цели се добавя усвояването на специфична лексика, често срещани граматически структури и умението за работа със специализирани текстове, чрез които се осъществява професионалната комуникация. Създаването на тестове и тяхното използване в практиката изисква включване на елементи, с които се проверява нивото на владеене на специализирания чужд език.

JEL Класификатор: Z10
Кодове на научна квалификация: 05.04.00
Страници: 10

Още статии от този брой

  • Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

    През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните ...

  • Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

    Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. ...

  • Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

    Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите ...