Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи

Автори

Ключови думи
международни счетоводни стандарти, концептуална рамка, финансова отчетност

Резюме
Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други заинтересовани лица. Проблематиката придобива все по-голяма актуалност и значимост, тъй като предназначението на Концептуалната рамка за финансова отчетност е освен да подпомага Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) при усъвършенстването на стандартите, да ръководи всички заинтересовани страни при тяхното тълкуване, както и да подпомага съставителите на финансови отчети, когато стандартите позволяват избор на счетоводни политики. В настоящата статия се анализират основните проблемни моменти в съдържанието на Концептуалната рамка за финансова отчетност, като се представя хронологията в развитието на рамката и се дискутират публикации на водещи професионални организации и изследователи.

JEL Класификатор: M41, М48
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно

    Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или ...

  • Реалност и перспективи за развитие на биологичното земеделие в България

    Биологичното земеделие възприема своето възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната среда и ново отношение към нейното опазване, сега и в бъдеще. Биологичното земеделие съчетава най-добрите практики, ...

  • Състояние и перспективи на месодайното говедовъдство в Република Украйна

    Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции занимаващи се с месодайно говедовъдство в република Украйна. Съществуват исторически, природо-климатични, фуражни и ...