Осигуряване на информационна сигурност в областта на електронната търговия

Автори

Ключови думи
информация, информационна безопасност, електронна търговия, информационни ресурси, модел, информационно-комуникационни технологии

Резюме
Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта на електронната търговия. Предлага се подход за определяне на стойността на информацията в съвкупността от информационни ресурси на предприятието. Представен е информационният модел на взаимодействие на участниците в електронната търговия. Усъвършенствани са подходите за гарантиране на информационна сигурност на бизнеса в областта на електронната търговия.

JEL Класификатор: M21, F19, L86, D80
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за повишаване на ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса

    Извършването на независим финансов одит не е лека задача – това е един ангажимент за одитора, който трябва да се извърши с дължима грижа както към самия клиент за одит, така и ангажимент за етичност и прецизност на свършената работа към обществото. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя ...

  • Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване

    Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от института и гаранция за неговото приложение. На база на установените взаимовръзки и практически проблеми, авторите правят ...

  • Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот

    Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен традиционните характеристики на имота в лицето на местоположение, цена, конструктивни характеристики, транспортна достъпност и ...