Възможности за повишаване на ефективността на одиторската проверка на паричните средства към датата на баланса

Автори

Ключови думи
независим финансов одит; одиторска проверка; парични средства; одиторски риск; одиторски доказателства; техники; методи; одиторски процедури; одиторски доклад; одиторско мнение; финансов отчет, качество на одит

Резюме
Извършването на независим финансов одит не е лека задача – това е един ангажимент за одитора, който трябва да се извърши с дължима грижа както към самия клиент за одит, така и ангажимент за етичност и прецизност на свършената работа към обществото. Настоящата разработка е насочена към подпомагане на работата на одиторите, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери, относно проверката на паричните средства. Определянето на действителния размер на паричните средства в брой, се явява обект с много висок одиторски риск. Проверката на паричните средства е мащабна и всеобхватна процедура, поради което е необходимо да ѝ се отделя по-голямо внимание. В разработката са представени проблемните моменти, техники и процедури, които одиторът може да прилага, за да получи в максимална степен надеждни доказателства за реалния размер и собствеността на паричните средства.

JEL Класификатор: М 42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот

    Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен традиционните характеристики на имота в лицето на местоположение, цена, конструктивни характеристики, транспортна достъпност и ...

  • Осигуряване на информационна сигурност в областта на електронната търговия

    Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта на електронната търговия. Предлага се подход за определяне на стойността на информацията в съвкупността от ...

  • Космически туризъм – утопия или очаквано бъдеще

    През последните години в икономическата индустрия набира популярност едно ново и напълно непознато направление, допринасящо с нови и неизвестни до този момент концепции, нагласи и идеи, а именно космическия туризъм. Все по-широкото навлизане на информационно- комуникационните технологии в живота на съвременното общество, доведе след себе си ...