Възможности за оптимизиране на застрахователно-техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Автори

Ключови думи
застраховане, технически резерви

Резюме
През последните години застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е водеща по отношение на реализирания премиен приход на българския застрахователен пазар. Това налага отделянето на значителни по обем застрахователно-технически резерви от страна на застрахователите. Оптимизирането на техния размер е приоритет за всяко застрахователно дружество.

В статията са описани някои проблеми, свързани с прилагането на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в България. Основните от тях произлизат от действащата в страната нормативна уредба. Предложени са и възможни решения за оптимизиране размера на застрахователно-техническите резерви, като: въвеждане на системата „Бонус – Малус“; он-лайн продажбата на застраховката; премахване на изискването за залепване на стъклото на автомобилите на холограмен стикер.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Предоставяне на потребителска ценност чрез цената

    Цената е елемент, който присъства във всяка покупко-продажба. Тя е източник на информация за ценовото предлагане на стоки от една и съща група или сходни стокови групи, и е критерий, когато се сравняват и избират различни алтернативи. Следователно, участва в процеса на създаване и предоставяне на потребителска ценност. В статията се разглеждат ...

  • Управлението на деловия туризъм като предпоставка за устойчив растеж

    Настоящото изследване цели проучване и анализ на възможностите за разнообразяване на предлагането на туристическите агенции чрез създаване на специализирани продукти като фактор за постигане на икономическа ефективност върху цялостната дейност на предприятието. Прилагането на управленски стратегии за устойчив растеж са опорните точки за развитие ...

  • Иновационната дейност на малките и средни предприятия като фактор за икономически растеж

    Статията разглежда иновационната дейност на малките и средни предприятия и тяхната роля в икономиката на Латвия. Въпреки икономическия растеж, който се наблюдава в националната икономика през последните няколко години, иновационната активност на повечето предприятия остава твърде ниска. Трансформацията на латвийската икономика в контекста на ...