Тенденции при управлението на проектен портфейл

Автори

Ключови думи
проекти, проектно управление, проектен портфейл, Офис по проектно управление; Проектен офис, Офис по управление на проекти, Съвет по управление на проекти

Резюме
Статията е посветена на някои аспекти от дейността на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации, тъй като в България все повече се проявява засилен интерес от организациите към използване на проектно управление. Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост от организациите да усъвършенстват управленските си процеси. Целта на статията е, да се откроят някои от предимствата на Офисът по проектно управление (ОПУ), като елемент на системата за проектно управление, а също така и неговата роля при управлението на проектен портфейл в проектно-ориентираните организации.

JEL Класификатор: O22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции

    Настоящият материал се състои от три части, които разглеждат следното: кратък преглед на пенсионните реформи в България, описание на регулации свързани с инвестициите в пенсионни фондове и коментари по бъдещите промени в регулациите....

  • Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация

    В студията се анализира зависимостта на Брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с помощта на агрегираната производствена функция. Въз основа на тримесечни данни, с които е обхванат периода от първото тримесечие на 1996 г. до първо тримесечие на 2007 г., се изследва еластичността на ...

  • Хуморът - средство на ефективната бизнескомуникация. Възрастови, полови и културни различия

    Хуморът е средство на ефективната бизнескомуникация и условие за ефективен бизнес. Чрез него се постига освобождаване от напрежението и стреса, „разтопяване на ледовете”, вземане на творчески решения, казване на неудобни истини чрез умела шега, печелене на симпатия и доверие чрез шегуване със самия себе си, „айкидо” и т.н. Всеки може да се научи ...