Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България

Автори

Ключови думи
туризъм, привлекателност, туристическа дестинация

Резюме
Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, събитиен, ловен, къмпинг, яхтен, голф и конгресен туризъм. Благодарение на това, страната има редица възможности да разгърне своя потенциал по възможно най-рационалния начин. Нарастване на привлекателността на дестинацията би могло да се постигне чрез по-целесъобразно използване на природните и антропогенни ресурси, с които тя разполага, като същевременно се акцентира върху регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

Настоящата статия има за цел да представи възможностите за повишаване на привлекателността на туристическа дестинация България чрез изследване на елементите, определящи привлекателността на страната общо и по основни туристически пазари, както и чрез извършване на SWOT анализ на дестинацията.

JEL Класификатор: L83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Два комбинирани подхода за оценка на цикличната позиция и фазата на бизнес цикъла на България

    По два нови подхода, съчетаващи производствена функция и филтър на Ходрик-Прескот, са оценени цикличната позиция и фазата на икономическия цикъл на България. Резултатите, получени по двата подхода, са сходни и са близки до оценките на националните, европейските и международните финансови институции. Направени са препоръки за макроикономическа ...

  • Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България

    Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на екопредприемаческите инициативи в сферата на хотелиерството. В този смисъл, целта на настоящата научна разработка е да се ...

  • Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството

    Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените ...