Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието

Автори

Ключови думи
управление на човешки ресурси, функциониране на персонала, гъвкава организация

Резюме
Полската Асоциация за управление на човешките ресурси (PSZK) е идентифицирала четири основни предизвикателства на работния пазар в Полша [Czy polscy pracodawcy … 2011]. Те са назовани както следва: мотивация според пола и възрастта, липса на таланти, задържане на таланти и трансформация на функцията на човешките ресурси. Анализът на ситуацията в обхвата на последно споменатото предизвикателство показва, че много от управляващите функционирането на персонала работници имат амбицията да играят водеща стратегическа роля в предприятието. Обаче, те самите признават, че отделите човешки ресурси все още са с редуцираната роля на поддържащи бизнеса или администратори.Слаба страна на полските организации си остава ефективното измерване на функцията на персонала, и особено процентът на възвръщаемост на инвестициите в човешкия капитал. Ако функцията на персонала е да изпълни ролята на стратегически партньор в рамките на една организация, необходимо е отношението към персонала да се промени към по-професионално.Ако отделите по човешки ресурси желаят да се превърнат в бизнес партньори, трябва да направят обективна преценка на текущата си дейност и да планират възможни области на усъвършенстване. Измерването на ефективността на функцията на персонала трябва да бъде активна основа на това, отделите по човешки ресурси да са способни да поемат стратегически функции в дадено предприятие. Такава трансформация изисква от отделите по кадри да прехвърлят ангажиментите си към нови области и вследствие на това, да реорганизират административните процеси чрез автоматизация и аутсорсинг. Целта на статията е да покаже значимостта на гъвкавата организация на кадровите процеси в рамките на съвременните стопански единици и въвеждането на общи обслужващи центрове като оптимален инструмент и гъвкавост при организиране функцията на персонала в предприятието. Проведените пилотни оценъчни проучвания представени в статията засягат съвместните обслужващи центрове (SSC/BPO) обслужващи процесите свързани с човешките ресурси. Статията има причинен характер и е основа за по-нататъшни задълбочени изследвания.

JEL Класификатор: M12, M50
Кодове на научна квалификация: 05.02.16
Страници: 10

Още статии от този брой

  • Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми

    В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в застрахователните компании е неразделна част от тяхната цялостна дейност. Управлението на активите на застрахователните дружества ...

  • Комуникационни характеристики на търговската марка

    Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно. Основната теза е, че търговската марка заслужава цялата отговорност и внимание на мениджмънта, защото в съвременните условия ...

  • Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката

    Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) е частично представително изследване на доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз. В неговия обхват са включени стопанствата с пазарна насоченост, които са поле за формиране на извадката от отчетни единици. В статията са представени методологическите ...