Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции

Автори

Ключови думи
пенсионен фонд, инвестиция в пенсионен фонд, пенсионна реформа

Резюме
Настоящият материал се състои от три части, които разглеждат следното: кратък преглед на пенсионните реформи в България, описание на регулации свързани с инвестициите в пенсионни фондове и коментари по бъдещите промени в регулациите.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация

    В студията се анализира зависимостта на Брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с помощта на агрегираната производствена функция. Въз основа на тримесечни данни, с които е обхванат периода от първото тримесечие на 1996 г. до първо тримесечие на 2007 г., се изследва еластичността на ...

  • Хуморът - средство на ефективната бизнескомуникация. Възрастови, полови и културни различия

    Хуморът е средство на ефективната бизнескомуникация и условие за ефективен бизнес. Чрез него се постига освобождаване от напрежението и стреса, „разтопяване на ледовете”, вземане на творчески решения, казване на неудобни истини чрез умела шега, печелене на симпатия и доверие чрез шегуване със самия себе си, „айкидо” и т.н. Всеки може да се научи ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9

    Човекът, който работи в икономическа изолация само за прякото задоволяване на собствените си нужди, спира да работи в момента, в който той започва да цени свободното време повече отколкото увеличението в удовлетворениета, което се очаква от повече свършена работа. След като е изпълнил най-неотложните си нужди, той смята, че удовлетвореността от ...