Процес на осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност

Автори

Ключови думи
иновации, инвестиции, процесен подход, управление
чрез проекти, финансиране на иновации

Резюме
Иновационната активност на българските предприятия бележи изоставане по отношение формирането на иновационна култура и предприемачески нагласи. Проблемите се дължат на липсата на информация за спецификата на иновациите, непознаване на инвестиционната практика в тази област и неизползване на възможностите за финансиране по различни програми. Изясняване на същността на инвестициите и иновациите чрез прилагането на процесен подход, управлението на иновационни проекти, както и представяне на възможностите за тяхното финансиране са пунктовете разгледани в статията. На тази база е направен опит да се аргументира необходимостта от методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност и да се изведат базови изисквания към нея.

JEL Класификатор: O31, D92
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Хуморът - средство на ефективната бизнескомуникация. Възрастови, полови и културни различия

    Хуморът е средство на ефективната бизнескомуникация и условие за ефективен бизнес. Чрез него се постига освобождаване от напрежението и стреса, „разтопяване на ледовете”, вземане на творчески решения, казване на неудобни истини чрез умела шега, печелене на симпатия и доверие чрез шегуване със самия себе си, „айкидо” и т.н. Всеки може да се научи ...

  • Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции

    Настоящият материал се състои от три части, които разглеждат следното: кратък преглед на пенсионните реформи в България, описание на регулации свързани с инвестициите в пенсионни фондове и коментари по бъдещите промени в регулациите....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9

    Човекът, който работи в икономическа изолация само за прякото задоволяване на собствените си нужди, спира да работи в момента, в който той започва да цени свободното време повече отколкото увеличението в удовлетворениета, което се очаква от повече свършена работа. След като е изпълнил най-неотложните си нужди, той смята, че удовлетвореността от ...