Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9

Автори

Ключови думи
човешко действие, труд, заплата

Резюме
Човекът, който работи в икономическа изолация само за прякото задоволяване на собствените си нужди, спира да работи в момента, в който той започва да цени свободното време повече отколкото увеличението в удовлетворениета, което се очаква от повече свършена работа. След като е изпълнил най-неотложните си нужди, той смята, че удовлетвореността от все още незадоволените му нужди е по-малко желана отколкото задоволяването на нуждата от свободно време.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

Още статии от този брой

  • Процес на осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност

    Иновационната активност на българските предприятия бележи изоставане по отношение формирането на иновационна култура и предприемачески нагласи. Проблемите се дължат на липсата на информация за спецификата на иновациите, непознаване на инвестиционната практика в тази област и неизползване на възможностите за финансиране по различни програми. ...

  • Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции

    Настоящият материал се състои от три части, които разглеждат следното: кратък преглед на пенсионните реформи в България, описание на регулации свързани с инвестициите в пенсионни фондове и коментари по бъдещите промени в регулациите....

  • Тенденции при управлението на проектен портфейл

    Статията е посветена на някои аспекти от дейността на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации, тъй като в България все повече се проявява засилен интерес от организациите към използване на проектно управление. Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост от организациите да усъвършенстват управленските ...