Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

Автори

Ключови думи
кариерно развитие, организационна подкрепа на кариерното развитие, обучение и развитие на човешките ресурси

Резюме
Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато усъвършенстване на дейността в тази област. Основната цел на настоящата статия е да се представи методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа на кариерното развитие и резултатите от първия етап на неговото апробиране. В първата част на статията се систематизират ключови управленски дейности и практики за организационна подкрепа на кариерното развитие на основата на проучване на широк кръг научни изследвания в тази област. Във втората част се представят съдържателни характеристики на методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа за кариерното развитие и първият етап от неговото апробиране.

JEL Класификатор: M12, M53
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Систематизация на подходите за облачна миграция и изчисляване на икономическата ефективност от нейното прилагане в големите предприятия в България

    Големите предприятия имат специфика, която затруднява тяхната облачна миграция. Систематизирането на различните подходи за преход от локална система към облака може да улесни избора на стратегия от страна на мениджмънта в случай, че организацията се реши на миграционна стъпка. Преместването в облака като цяло е икономически изгодно за ...

  • Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

    Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят ...

  • Проблеми и тенденции в развитието на сектор „Рибарство и аквакултура“ в България

    Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на запасите на ценни видове риба в естествените водоеми и ...