Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

Автори

Ключови думи
кариерно развитие, организационна подкрепа на кариерното развитие, обучение и развитие на човешките ресурси

Резюме
Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато усъвършенстване на дейността в тази област. Основната цел на настоящата статия е да се представи методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа на кариерното развитие и резултатите от първия етап на неговото апробиране. В първата част на статията се систематизират ключови управленски дейности и практики за организационна подкрепа на кариерното развитие на основата на проучване на широк кръг научни изследвания в тази област. Във втората част се представят съдържателни характеристики на методически инструментариум за системно наблюдение и анализ на организационната подкрепа за кариерното развитие и първият етап от неговото апробиране.

JEL Класификатор: M12, M53
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси

    Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху ...

  • Проблемни области в дейността на консултантите по управление

    В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. ...

  • Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

    Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят ...