Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

Автори

Ключови думи
предприемачество, биологично земеделие, пчеларство, икономическа ефективност, срок на откупуване

Резюме
Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят двата основни типа земеделско производство – конвенционалното и биологичното. Представени са както техните достойнства, така и слабите им страни. Всички данни и показатели кореспондират с реални цени и резултати. Изследването е насочено изцяло към практиката и цели да покаже на младите хора в България, че могат да се реализират и развиват по родните си места, вместо да търсят препитание в големите градове или в чужбина.

JEL Класификатор: L26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

    Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато ...

  • Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси

    Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху ...

  • Проблемни области в дейността на консултантите по управление

    В статията се разкриват основните проблемни области в дейността на консултантите по управление. За успешното изпълнение на консултантските проекти е важно да се подберат консултанти с необходимите компетенции и квалификации. Акцентира се върху притежаваните подходящи личностни характеристики, които влияят върху съвместната работа с клиента. ...