Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни

Автори

Ключови думи
икономика на знанието, образование, иновации,
информационно-комуникационни технологии, институции

Резюме
В студията се анализира напредъка на три балкански страни – Гърция, България и Турция – при изграждането на икономиката, базирана на знанието. За целта е използвана Методологията за оценка на знанието (Knowledge Assessment Methodology - KAM) на Световната банка и по-конкретно система от показатели, обединени в четири опорни “стълба“ – икономическа инициатива и институционална среда, образование, иновации, информационно- комуникационни технологии.

На тази база се съпоставят постиженията на страните, разкриват общите моменти и различията между тях, посочват се слабостите и сравнителните им предимства, открояват се конкретните проблеми и се очертават потенциалните възможности. Всичко това в крайна сметка цели да да изведе основните предизвикателства на икономиката на знанието пред всяка от трите страни и пред Балканския регион като цяло.

JEL Класификатор: O11,O33, O57
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век

    Представеният материал разглежда основните промени в икономиката, появили се вследствие глобализацията и тяхното влияние върху системата на висшето образование. Висшето образование се приема като комплекс, който има водеща роля за повишаването качеството на човешкия капитал. Изследваният проблем се интерпретира на две нива. На първо място, обект ...

  • След войната: политическата икономия на износ на демокрация. От Кристофър Койн

    Може ли демокрацията да бъде изнесена по време на война? Дали военните окупации са ефективен метод за установяване на постоянна демокрация? Въпреки че много учени в областта на международните отношения са използвали инструментите на икономиката (като теория на игрите), за да отговорят на тези въпроси, малко икономисти са се опитвали систематично ...

  • Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции

    Целта на публикацията е проучване на демографските промени в България с оглед откриване на населени места застрашени от изчезване и формулиране на препоръки към икономическата политика на държавата. Отчетено е влиянието на редица фактори, влияещи върху процесите на обезлюдяване и застаряване. Основните приносни моменти в настоящата публикация са ...