Лидерство и дигитализация: съвременни подходи към днешните лидери на работното място

Автори

Ключови думи
лидерство, дигитално лидерство, дигитализация, дигитален мениджмънт

Резюме
Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа kа протичащите процеси на промяна. Ще се извърши теоретичен преглед на текущите тенденции на изцяло нов подход към дигиталното лидерство чрез преглед на текущото състояние на изследванията в тази област. Направените теоретични ключови констатации ще доведат до преглед на факторите водещи до успех и ще бъдат обсъдени необходимите характеристики на днешните дигитални лидери.

JEL Класификатор: M, O
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкият капитал и значението му за нашето съвремие

    Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на трудовия пазар, като са използвани данни от Евростат. Обосновани са изводи и препоръки за подобряване на качествените ...

  • Инвестиционна привлекателност на жилищните недвижими имоти в град София

    Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти – едностайни, двустайни и тристайни жилища по квартали на град София. Извършен е сравнителен анализ както в статика ...

  • Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г.

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с ...