Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ

Автори

Ключови думи
прогнозиране на пазарния тренд, модифициран честотен анализ на променливостта и на тренда с подвижно изчисляване, технически индикатори, борсов профил, борсови индекси

Резюме
Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ЧАПТ е поставен в паралел с традиционните статистически модели и най-популярния метод в практиката на борсовите трейдъри – техническия анализ. В първата част на изследването развиваме методологията на концепцията за прогнозна приложимост на ЧАПТ в нейния модифициран вариант с подвижно изчисляване на честотните коефициенти (ЧАПТ-ПИ). Методологията на изследването включва последователно измерители на инвестиционния анализ, традиционни статистически модели за прогнозиране, количествени индикатори на техническия анализ и модифициран вариант на ЧАПТ с подвижно изчисляване.

Заключенията от статистическия анализ показват ниска приложимост на линейното прогнозиране при определяне на промените в тренда, докато алтернативният подход или нелинейното прогнозиране дава значително по-добри резултати, но в условия на висока инвестиционна активност и голяма вариация. Изборът на инструменти от техническия анализ умишлено е поставен върху количествените измерители, известни като технически индикатори и не включва вълновата теория на Елиът. Установените резултати са с различна надеждност за приложените над десет технически индикатори.

Изследването на прогнозната значимост на ЧАПТ с подвижно изчисляване върху борсови индекси за основните (дългосрочни) трендове достигна до резултати с надеждна сигнална стойност за края на големия ръст преди общия борсов срив от края на 2007 г. за SOFIX. Категорично еднозначни резултати за всички изследвани периоди в представянето на различните борсови индекси относно промяната на техните мажоритарни трендове след кризата от 2008 г. не бяха установени. По-съществена значимост на модифицирания честотен анализ, позволяваща разчитането на прогнозни сигнали, установяваме за краткосрочните трендове на борсовите индекси.

JEL Класификатор: G17, G14, C13, C00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Лидерство и дигитализация: съвременни подходи към днешните лидери на работното място

    Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа kа протичащите процеси на промяна. Ще се извърши теоретичен преглед на текущите тенденции на изцяло нов подход към ...

  • Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г.

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с ...

  • Инвестиционна привлекателност на жилищните недвижими имоти в град София

    Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти – едностайни, двустайни и тристайни жилища по квартали на град София. Извършен е сравнителен анализ както в статика ...