Анализ и оценка на политиката към преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1990-2018 г.

Автори

Ключови думи
преки чуждестранни инвестиции, политика в областта на инвестициите

Резюме
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се възприемат като важен фактор за икономическото развитие в България още в началото на прехода към пазарна икономика, което предопределя установяването на либерален режим спрямо чуждите инвеститори. Същевременно обаче, натрупаният внушителен обем ПЧИ в периода на растеж преди глобалната криза се отличава с неблагоприятна отраслова и регионална структура и в комбинация с последвалия спад и ниски нива на ПЧИ в следкризисния период загатва за известни слабости в политиката в тази област. С оглед актуалността на проблема, в статията се прави опит за анализ и оценка на политиката спрямо ПЧИ в България. За тази цел първо са разгледани някои ключови особености на вноса на ПЧИ, на второ място са проследени промените в законодателството в тази област и накрая са изведени критични аргументи и препоръки.

JEL Класификатор: F21, F62
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ

    Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ...

  • Човешкият капитал и значението му за нашето съвремие

    Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на трудовия пазар, като са използвани данни от Евростат. Обосновани са изводи и препоръки за подобряване на качествените ...

  • Лидерство и дигитализация: съвременни подходи към днешните лидери на работното място

    Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа kа протичащите процеси на промяна. Ще се извърши теоретичен преглед на текущите тенденции на изцяло нов подход към ...