Човешкият капитал и значението му за нашето съвремие

Автори

Ключови думи
човешки капитал, учене през целия живот, икономически растеж, активна политика, пазaр на труда, инвестиции

Резюме
Статията описва базови икономически теории, разгледани през призмата на човешкия капитал и развитието му през годините. Подчертана е значимата роля на човешкия фактор за нашето съвремие. Анализирано е нивото на образование на трудовия пазар, като са използвани данни от Евростат. Обосновани са изводи и препоръки за подобряване на качествените фактори на човешкия капитал. Набелязани са основните негативни тенденции, свързани с развитието на човешкия капитал в сферата на образователния, социалния и икономическия сектор. Очертани са мерки и препоръки за подобряване знанията и уменията на активната работна сила и положителната ѝ интеграция на трудовите пазари.

JEL Класификатор: J21, J24
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Лидерство и дигитализация: съвременни подходи към днешните лидери на работното място

    Целта на тази статия е да хвърли светлина върху съвременното развитие на управлението в дигитална среда, както и свързаните с това предизвикателства и възможности. В статията ще бъде описано трансформационното лидерство като основа kа протичащите процеси на промяна. Ще се извърши теоретичен преглед на текущите тенденции на изцяло нов подход към ...

  • Инвестиционна привлекателност на жилищните недвижими имоти в град София

    Настоящото изследване е посветено на пазара на жилищни недвижими имоти в град София. Обсъдени са някои възможности за оценка на възвръщаемостта на инвестициите в три от най-широко разпространените видове жилищни недвижими имоти – едностайни, двустайни и тристайни жилища по квартали на град София. Извършен е сравнителен анализ както в статика ...

  • Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ

    Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ...