Скалата на ценностите нарушава сингуларизма

Автори

Ключови думи
скала на ценностите, сингуларизъм, праксеология, преходност

Резюме
Доктрината на сингуларизма твърди, че изборът е неизбежно и задължително между две и само две неща: това, което е избрано и следващата най-добра алтернатива, която се заделя. Въпреки това, заложено в концепцията на скалата на ценностите е твърдението, че изборът може да се осъществи в сред много, много алтернативи.

JEL Класификатор: A14, B4, B25
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Статистическите методи за контрол на качеството: състояние, проблеми, перспективи

    Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската ...

  • Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска

    Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в ...

  • Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел

    Определящ фактор за успешното функциониране и развитие на предприятията с нестопанска цел е тяхното имущество. То показва възможностите на управленския орган да организира дейност и да постига конкретни нестопански цели и служи като база при оценяване на ефективността на тези структури, на тяхната независимост и автономност....