Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол

Автори

Ключови думи
компетенции, компетентностен подход, компетентностен модел, обучение

Резюме
През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование, гарантиращо високо качество на обучението. За да могат да работят в условия на динамично променяща се среда, завършващите висше образование млади хора трябва да притежават широк кръг от компетенции. В разработката се обосновава необходимостта от прилагане на компетентностния подход при обучение на студентите по митнически контрол, позволяващ формирането на общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация.

Целта на настоящата разработка е, на основата на изследване на теоретичните аспекти на компетентностния подход да се обоснове необходимостта от неговото прилагане в обучението на студентите по митнически контрол, което ще позволи в тях да се формират общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Задачите, които са поставени за реализирането на целта са:

- характеризиране на компетентностния подход, като се изследват понятията „компетенции“ и „компетентности“;

- чертаване възможностите за прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол;

- разработване и прилагане на компетентностен модел за обучение на студентите по митнически контрол;

- анализиране на резултатите от обучението по митнически контрол, базиращо се на компетентностния подход.

В разработката се защитава тезата, че прилагането на компетентностния подход в процеса на обучение по митнически контрол, създава възможности за формиране на конкурентоспособни специалисти, отговарящи на изискванията на практиката.

JEL Класификатор: М49
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Одиторски процедури и техники за проверка на материалните запаси

    Настоящата разработка е насочена към подпомагане работата на независимите одитори, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно проверката на материалните запаси. Определянето на действителния размер на наличните количества материални запаси е обект с много висок одиторски риск. Проверката на материалните запаси е трудоемка ...

  • Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България

    Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически организации. На първо място той разглежда по-отблизо проблемите, които среща секторът след промените от 1989 г. и настоящите ...

  • Етичността в сферата на висшето образование

    Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето образование. В резултат на това, в образователните институции са разработени етични норми за поведение. Поради ...