Етичността в сферата на висшето образование

Автори

Ключови думи
етични норми; почтеност (интегритет); дискриминация; образование; висши училища

Резюме
Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата на висшето образование. В резултат на това, в образователните институции са разработени етични норми за поведение. Поради нарастващите през последните години изисквания за повишаване качеството на предо-ставяните образователни услуги и на резултатите от научните изследвания, етичните въпроси в сферата на висшето образование придобиват особена актуалност, а почтеността (интегритетът) все по-често се осъзнава като предпоставка за постигането на съвременните цели на образователните институции. Това дава основание за изследване на посочената проблематика – в теоретичен и практически аспект, както в страната, така и в чужбина, с оглед установяването на конкретни възможности за развитие и усъвършенстване на етичните норми в сферата на висшето образование.

JEL Класификатор: I21, I23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 40
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Клъстери и комуникация: маркетингови аспекти на земеделската практика в България

    Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически организации. На първо място той разглежда по-отблизо проблемите, които среща секторът след промените от 1989 г. и настоящите ...

  • Стратегическата роля на планирането на човешките ресурси за постигане на устойчиво конкурентно предимство

    Основната цел на изследването е да се постигне устойчиво конкурентно предимство, локално и глобално, в туристическия сектор на Египет чрез стратегическата роля на планирането на човешките ресурси....

  • Прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол

    През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование, гарантиращо високо качество на обучението. За да могат да работят в условия на динамично променяща се среда, завършващите ...