Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г.

Автори

Ключови думи
фискална децентрализация, вертикален фискален дисбаланс, местни финанси, собствени приходи

Резюме
Целта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на местните власти за генериране на допълнителни собствени приходи. В тази връзка, първо е извършен преглед на прилаганите подходи за измерване на вертикалния фискален дисбаланс. Направена е оценка на състоянието на вертикалния фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017г., като са изведени факторите, които оказват въздействие в посока увеличение или намаление на неговия размер. Резултатите показват, че през изследвания период е налице обща тенденция на намаление в стойностите на показателя за вертикален фискален дисбаланс. Въпреки това, вертикалният фискален дисбаланс в България продължава да бъде твърде голям в сравнение с дисбалансите при разпределяне на разходните отговорности и финансовите ресурси в публичния сектор в други страни в ЕС.

JEL Класификатор: H70, H72, H77
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди

    Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ относно същността на отговорността с оглед основното деление в правната доктрина: „договорна“ и „деликтна“ по вид. На ...

  • Към нова парадигма на обществения живот

    Статията цели да привлече внимание върху процеса на формирането на нова парадигма на обществения живот. Задействани са движещи сили, които надрастват доминантната роля на икономиката, преобразуват системата на обществото, неговия механизъм на функциониране, капитала и труда и налагат необходимостта от многостранно човешко развитие. Заключава се, ...

  • Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България

    Обект на изследване са плащанията от системата за социална защита. Направена е обща характеристика на социалната защита в контекста на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS). Представен е профилът на социалната защита в България на базата на изплатените помощи и обезщетения. Използвани са официални ...