Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия: преглед на техните силни и слаби страни

Автори

Ключови думи
SWOT анализ, икономическо развитие, бизнес процеси, конкурентоспособност

Резюме
Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопан-ско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и значението на малките и средните предприятия, които формират ос-новната част от заетостта в страната и са главен приходоизточник за републи-канския и местните бюджети. Целта на изследването е да постави във фокуса на вниманието специфични предимства и недостатъци на българските малки и средни предприятия и на тази основа да предложи работещи мерки свързани с подобряване на тяхното пазарно представяне.

JEL Класификатор: D29, L23, M14, O12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България

    Обект на изследване са плащанията от системата за социална защита. Направена е обща характеристика на социалната защита в контекста на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS). Представен е профилът на социалната защита в България на базата на изплатените помощи и обезщетения. Използвани са официални ...

  • Електронната идентификация в Европейския съюз и България – текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие

    Електронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване идентичността на участниците в него. Целта на настоящата статия е да изясни същността на електронната идентификация и да ...

  • За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди

    Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ относно същността на отговорността с оглед основното деление в правната доктрина: „договорна“ и „деликтна“ по вид. На ...