Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия: преглед на техните силни и слаби страни

Автори

Ключови думи
SWOT анализ, икономическо развитие, бизнес процеси, конкурентоспособност

Резюме
Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопан-ско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и значението на малките и средните предприятия, които формират ос-новната част от заетостта в страната и са главен приходоизточник за републи-канския и местните бюджети. Целта на изследването е да постави във фокуса на вниманието специфични предимства и недостатъци на българските малки и средни предприятия и на тази основа да предложи работещи мерки свързани с подобряване на тяхното пазарно представяне.

JEL Класификатор: D29, L23, M14, O12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Към нова парадигма на обществения живот

    Статията цели да привлече внимание върху процеса на формирането на нова парадигма на обществения живот. Задействани са движещи сили, които надрастват доминантната роля на икономиката, преобразуват системата на обществото, неговия механизъм на функциониране, капитала и труда и налагат необходимостта от многостранно човешко развитие. Заключава се, ...

  • Електронната идентификация в Европейския съюз и България – текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие

    Електронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване идентичността на участниците в него. Целта на настоящата статия е да изясни същността на електронната идентификация и да ...

  • Тенденции в структурната динамика на плащанията от системата за социална защита в България

    Обект на изследване са плащанията от системата за социална защита. Направена е обща характеристика на социалната защита в контекста на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS). Представен е профилът на социалната защита в България на базата на изплатените помощи и обезщетения. Използвани са официални ...