Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията

Автори

Ключови думи
МСФО 16 Лизинг, лизинги, финансови показатели, оценяване

Резюме
Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе до значително нарастване както на отчетените активи, така и на отчетените задължения, което от своя страна ще промени някои от ключовите финансови показатели за рентабилност, платежоспособност, ликвидност и обращаемост. Степента на промяна ще зависи изцяло от интензитета на използване на оперативен лизинг в съответните предприятия. Новите правила освен това могат да изменят оценките, които инвеститорите правят за цената на финансиране с дълг, среднопретеглената цена на капитала и респективно стойността на предприятието като цяло.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Дуплика до Висоцки относно безразличието и дебата на Блок и Хопе

    В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище по различни проблеми, засегнати в разработката. Основните участници в дискусиите, протичащи в австрийските кръгове ...

  • Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд

    Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки за база разработения през 2019 г. Национален профил за безопасност и здраве при работа, статията показва най-често ...

  • Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор

    Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за ...