Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд

Автори

Ключови думи
безопасност и здраве при работа, социален диалог, индустриални отношения

Резюме
Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки за база разработения през 2019 г. Национален профил за безопасност и здраве при работа, статията показва най-често срещаните модели на работно време и организация на труд в предприятията от българската икономика и разкрива влиянието на тези модели върху възможността да бъдат създадени безопасност и здраве при работа. Анализът установява тревожни тенденции, изискващи незабавно адресиране, като работа по 50 часа на седмица, полагане на труд по 6 и 7 работни дни, свръхнатоварване на лица с определени професионално квалификационни характеристики, ниска ефективност и слаба организация на работните процеси.

JEL Класификатор: J28, J50, K10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията

    Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе ...

  • Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор

    Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за ...

  • Дуплика до Висоцки относно безразличието и дебата на Блок и Хопе

    В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище по различни проблеми, засегнати в разработката. Основните участници в дискусиите, протичащи в австрийските кръгове ...