Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор

Автори

Ключови думи
счетоводство, инфраструктурни активи, публичен сектор, МССПС 17 Имоти, машини и съоръжения

Резюме
Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за частния сектор. Представен е сравнителен анализ на регламентите, касаещи инфраструктурните активи в Европейските счетоводни правила и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Представени са основните счетоводни политики, прилагани при отчитането на инфраструктурните активи в Нова Зеландия, която е от малкото държави по света, прилагащи пълния вариант на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Систематизирани са някои от проблемите в отчитането на инфраструктурите активи в България.

JEL Класификатор: M41, H83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията

    Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе ...

  • Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност

    В тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата търговия не е достатъчно ликвидна. Правят се статистически тестове и сезонно се декомпозират времевите редове на ...

  • Дуплика до Висоцки относно безразличието и дебата на Блок и Хопе

    В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище по различни проблеми, засегнати в разработката. Основните участници в дискусиите, протичащи в австрийските кръгове ...