Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор

Автори

Ключови думи
счетоводство, инфраструктурни активи, публичен сектор, МССПС 17 Имоти, машини и съоръжения

Резюме
Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за частния сектор. Представен е сравнителен анализ на регламентите, касаещи инфраструктурните активи в Европейските счетоводни правила и Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Представени са основните счетоводни политики, прилагани при отчитането на инфраструктурните активи в Нова Зеландия, която е от малкото държави по света, прилагащи пълния вариант на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. Систематизирани са някои от проблемите в отчитането на инфраструктурите активи в България.

JEL Класификатор: M41, H83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Дуплика до Висоцки относно безразличието и дебата на Блок и Хопе

    В австрийските икономически кръгове протича продължителен дебат относно безразличието и методологията. Дебатът започва Nozick (1977), който отправя критики към мисловната школа по тези въпроси. Block (1980) изразява своето становище по различни проблеми, засегнати в разработката. Основните участници в дискусиите, протичащи в австрийските кръгове ...

  • Риск от фалит при малките и средни предприятия в България

    Изследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Резултатите от изследването показват, че прилагането на утвърдени модели за предсказване на фалит като тези на Altman, ...

  • Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд

    Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки за база разработения през 2019 г. Национален профил за безопасност и здраве при работа, статията показва най-често ...