Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар

Автори

Ключови думи
борсова активност, детерминанти на борсовата активност, индикатори на борсовата активност, борсов обем, борсов оборот, стационарност, случайно блуждаене, авторегресия

Резюме
Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е фокусирано върху борсовата активност, измерима с преките индикатори борсов обем и борсов оборот. Тук селектираме седемнадесет детерминанти на борсовата активност, които първоначално подлагаме на корелационен анализ заедно с двата индикатора. За натуралния индикатор (борсовия обем) се установяват сравнително слаби зависимости от макро факторите и малко по-силни за ценовия индикатор (борсовия оборот). Последващото изследване за причинност посредством модела на Грейнджър отсява няколко по-съществени детерминанти за борсовия обем и борсовия оборот на Българска фондова борса. При месечните наблюдения, фактори за борсовия обем са инфлацията в България, промените в цената на среброто и платината, а за борсовия оборот - и лихвените равнища и котировките на Леониа+. При тримесечни наблюдения по-съществено се проявява влиянието на сумата на депозитите на домакинствата.

JEL Класификатор: G19, E44, C32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България

    Животозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции, в България, въпреки ръста от 600% през 2017 спрямо 2003 година, едва 3% от населението притежава застраховка Живот. ...

  • Анализ на различията в системите на антимонополни и регулаторни политики на държавите

    В статията се анализира понятието „конкуренция“и възприемането на това понятие, изведено от редица изявени икономисти. Разгледана е еволюцията на разбирането за понятието „конкурентен пазар“. Разработката идентифицира разликите в дейността на антимонополните комисии в страни като Съединените американски щати, Великобритания, Япония, Германия, ...

  • Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар

    Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото производство и качествените промени в областта на глобализацията на стоковите пазари. Протичащите процеси на промени не са ...