Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар

Автори

Ключови думи
либерализация, глобализация, стоков пазар, мултинационални компании, информационни технологии

Резюме
Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото производство и качествените промени в областта на глобализацията на стоковите пазари. Протичащите процеси на промени не са съвършени и многото недостатъци, които ги съпътстват, изискват допълнителни научни изследвания. Целта на проучването е да се определи ролята на двигателите на формиране на световния стоков пазар. В статията се изследва същността на факторите за формиране на световния стоков пазар и неговите компоненти. Определя се влиянието, което оказва либерализацията на търговията върху формирането на глобалния стоков пазар; анализират се развитието на информационните технологии в областта на комуникациите, обработката на информация, транспортните технологии, както и енергичните действия от страна на многонационалните компании.

JEL Класификатор: F6, F10, F13, F23, O10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности

    В настоящата статия е направен обзор и систематизиране на разработените в литературата базови модели за операционализиране на динамичните способности, оказващи значимо влияние за развитието и разбирането на теорията, както и за приложението й в практиката. На тази основа са изведени и анализирани ключови дискусионни аспекти, създаващи ограничения ...

  • Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България

    Животозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции, в България, въпреки ръста от 600% през 2017 спрямо 2003 година, едва 3% от населението притежава застраховка Живот. ...

  • Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар

    Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е фокусирано върху борсовата активност, измерима с преките индикатори борсов обем и борсов оборот. Тук селектираме ...