Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България

Автори

Ключови думи
животозастраховане, потребителски нагласи, анкетно проучване, конкуренция

Резюме
Животозастрахователният пазар бележи ръст с всяка изминала година в страните от ЕС, а практическият и научен интерес към животозастраховането в специализираната литература е съвременна тема. За разлика от общоевропейските тенденции, в България, въпреки ръста от 600% през 2017 спрямо 2003 година, едва 3% от населението притежава застраховка Живот. Западноевропеецът харчи 1188 евро на месец за животозастрахователни продукти спрямо българина, който отделя средно 33,4 лева. В тази връзка целта на настоящото изследване е да се представят ефектите, които оказват потребителските нагласи върху търсенето на животозастрахователни продукти и позиционирането на животозастрахователните компании във Варна. За целта е проведено анкетно проучване на животозастраховането във Варна, чиито резултати са анализирани чрез методите на дескриптивна и дедуктивна статистика. Получените резултати показват, че върху търсенето на животозастрахователни продукти оказват влияние икономически, психологически и социално-демографски фактори, като всяка от тези групи има своите ефекти върху развитието на търговията с животозастрахователни продукти.

JEL Класификатор: M31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар

    Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е фокусирано върху борсовата активност, измерима с преките индикатори борсов обем и борсов оборот. Тук селектираме ...

  • Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар

    Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото производство и качествените промени в областта на глобализацията на стоковите пазари. Протичащите процеси на промени не са ...

  • Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности

    В настоящата статия е направен обзор и систематизиране на разработените в литературата базови модели за операционализиране на динамичните способности, оказващи значимо влияние за развитието и разбирането на теорията, както и за приложението й в практиката. На тази основа са изведени и анализирани ключови дискусионни аспекти, създаващи ограничения ...