Комуникационни характеристики на търговската марка

Автори

Ключови думи
търговска марка, комуникация, потребителско поведение, социокултура, икономика на информацията

Резюме
Статията е посветена на бранда като средство за комуникация в маркетинговата практика и оттам и опитът да се формулира по-ясно защо и как той служи на продажбените цели на компаниите и как може да бъде използван по-успешно. Основната теза е, че търговската марка заслужава цялата отговорност и внимание на мениджмънта, защото в съвременните условия тя е изключителен, ако не и единствен инструмент за придобиване на трудни за копиране конкурентни предимства и осигурява така необходимия диалог с потребителя, който от своя страна, има все повече възможности за влияние върху нейния пазарен живот. Изброени са присъщите на марката важни комуникационни задачи, а чрез две схеми се илюстрират под различен ъгъл основните ú елементи и техните функции.

JEL Класификатор: M31
Кодове на научна квалификация: 05.02.26
Страници: 15

Още статии от този брой

  • Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми

    В статията се изследват същността и промените в структурата на инвестиционните портфейли на застрахователните дружества в условията на криза. Инвестирането на собствените средства и на натрупаните технически резерви в застрахователните компании е неразделна част от тяхната цялостна дейност. Управлението на активите на застрахователните дружества ...

  • Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България

    Конкурентоспособността на търговския бизнес е актуален и значим проблем пред съвременното общество и икономика. Способността на предприятията да търсят и използват по най-добрия начин източниците на конкурентни предимства, както от външната така и от вътрешната среда предопределя тяхното оцеляване в динамично променящата се пазарна среда. Поради ...

  • Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието

    Полската Асоциация за управление на човешките ресурси (PSZK) е идентифицирала четири основни предизвикателства на работния пазар в Полша [Czy polscy pracodawcy … 2011]. Те са назовани както следва: мотивация според пола и възрастта, липса на таланти, задържане на таланти и трансформация на функцията на човешките ресурси. Анализът на ситуацията в ...